ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Лавров Сергей: Урысеймрэ США-мрэ зэгурыIуэмэ, дуней псом фIы къыхудэкIуэнущ

2017-04-20

 •  Мы махуэхэм Мэзкуу щекIуэкIащ УФ-м нэгъуэщI къэрал IуэхухэмкIэ и министр Лавров Сергейрэ Америкэм и Штат Зэгуэтхэм я къэрал секретарь Тиллерсон Рексрэ я зэIущIэ. Зэпсэлъэныгъэхэм къыщаIэта Iуэхугъуэ нэхъыщхьэхэм ящыщщ Сириер, Украинэр, КНДР-р, лъэныкъуитIым я зэдэлэжьэкIэр. Санкцэхэм тепсэлъыхьакъым.
 •  
 • ЗэпыщIэныгъэхэм  лъэпощхьэпо  яхъуэхъур  къахутэ
 •  
 • «Зэпсэлъэныгъэхэр зэпкърыхауэ, лъэныкъуитIыр зыгъэпIейтей Iуэхугъуэхэр къызэщIаубыдэу екIуэкIащ», – щыжиIащ Лавров Сергей иужькIэ иригъэкIуэкIа пресс-конференцым. – Дэ щIэдгъэбыдащ дунейпсо терроризмэм зэгъусэу дебэныну дызэримурадыр».
 • Лавровым ягу къигъэкIыжащ а Iуэхугъуэр Урысеймрэ США-мрэ я унафэщIхэм я телефон зэпсэлъэныгъэ-хэм зыбжанэрэ къызэрыщаIэтар. Абы къыдэкIуэу, министрым и псалъэхэм къызэрыхэщамкIэ, щыIэщ къэралыгъуитIым я зэхуаку зэгурымыIуэныгъэ къыдэзылъхьэну, щытыкIэр къызэщIэзыгъэплъэну хущIэкъухэри.
 • «СызэригугъэмкIэ, США-ми Урысейми щыIэщ купщIэмрэ фэмрэ зэхэзыгъэкIыф, зи акъылъыр зэпIэзэрыт цIыхухэр. Ди лъэпкъхэмрэ дунейпсо цIыхубэмрэ я еплъыкIэр къалъытэурэ, абыхэм зэгурыIуэныгъэм дыхуашэфынущ, – дыщIигъужащ Лавровым. – Тхыдэм къигъэлъэгъуащ: Мэзкуурэ Вашингтонрэ щызэгурыIуэм и деж зи кIэн къикIыр ди цIыхухэм я закъуэкъым, атIэ дуней псоми фIы къыхудокIуэ».
 • УФ-м и МИД-м и унафэщIым къыхигъэщащ зэпыщIэныгъэхэр къэзыгъэтIасхъэ щытыкIэхэр къахутэн папщIэ ди къэралымрэ США-мрэ цIыху щхьэхуэхэр къыщыхахыну.
 •  
 • Идлибым къыщыхъуа щIэщхъур
 •  
 • Лавровым жиIащ Сирием и Идлиб жылагъуэм химие IэщэкIэ еуар хэтми зэхэгъэкIыным теухуауэ къиIэта псалъэмакъыр Тиллерсон къызэрыдиIыгъар икIи США-р дунейпсо къэпщытэныгъэхэм хэтыну зэрыхьэзырыр.
 • «Сирием щалэжь терроризмэм ебэныным ехьэлIа Iуэхугъуэм къыдэкIуэу, дэ и гугъу тщIащ Америкэм и Штат Зэгуэтхэр дзэ аэродромым ракетэхэмкIэ зэреуами», – жиIащ абы. Министрым къыхигъэщащ, Урысейм зыри щIихъумэну зэрыхущIэмыкъур икIи Идлибым къыщыхъуар нэгъэсауэ къэхутэным яужь зэритыр.
 • «Къыхэзгъэщыну сыхуейщ: ООН-м, Гаагэ щыIэ ди лэжьэгъухэм къэхутэныгъэхэр егъэкIуэкIын Iуэхум зыщыщIрагъэхмэ, абы къокI пэжыр наIуэ ящIыну хуэмейуэ. Ауэ дэ Iуэхур зэхэгъэкIыным тедгъэчыныхьынущ», – дыщIигъужащ Лавровым.
 • Тиллерсон зэрыжиIамкIэ, США-р Идлибым ракетэхэмкIэ щIеуам и щхьэусыгъуэхэр наIуэщ. Абы къыдэкIуэу, къыхигъэщащ Идлибым щекIуэкIа Iуэхугъуэхэм Урысейр зэрыхэтым щыхьэт техъуэ хъыбар зэрыщымыIэр.
 •  
 • Асад и Iуэхур
 •  
 • Лъэныкъуэхэр тепсэлъыхьащ Сирием и президент Асад Башар и къэкIуэну- ми. Тиллерсон тригъэчыныхьащ Асад и къулыкъум мыныкъуакъуэу текIын хуейуэ.
 • «Дэ дызэреплъымкIэ, Асад и режимыр и кIэм щIынэблэгъар зи зэраныр езыращ, и щытыкIэр, илъэс зыбжанэ хъуауэ екIуэкI зауэр дыщIыгъужауэ», – жиIащ къэрал секретарым. Абы къыхигъэщащ, «Урысейр абы нэхъ гъунэгъуу зэрыбгъэдэтыр икIи а щытыкIэр Асад нэхъ зэрыгуригъэIуэфынур».
 • «Мыхьэнэшхуэ зиIэщ, Асад текIыныр тэмэму къызэгъэпэщауэ, жылагъуэ псоми я лIыкIуэхэр зэпсэлъэныгъэм хэту екIуэкIын зэрыхуейм», – къыпищащ Тиллерсон.
 • Абы и жэуапу Лавровым къихьащ Сирием и къэкIуэнур Асад е нэгъуэщI цIыху хэха гуэрым Урысейм зэрыримыпхыр, атIэ къэралым щыпсэухэм я къэкIуэнур езыхэм яубзыхужын зэрыхуейр.
 • «Ар Сирием ис лъэпкъхэм зэдай зэпсэлъэныгъэу щытыпхъэщ. ООН-м ШынагъуэншагъэмкIэ и Советым и резолюцэм зэритым хуэдэу, Сирием и къэкIуэнур зыхуэдэнур зыубзыхун хуейр а къэралым щыпсэухэрщ, нэгъуэщI лъэныкъуэ абы хэмыIэбэу», – жиIащ министрым. Абы къыдэкIуэу, Лавровым и псалъэхэм къызэрыхэщамкIэ, Урысейм хуегъэфащэ «Джебхат ан-Нусра» (Урысейм щамыдэ террорист зэгухьэныгъэщ) гупым и террористхэр США-м ихъумэу, Асад къарукIэ щытрадзкIэ ахэр къагъэсэбэпын папщIэ. «Обамэ Барак и тетыгъуэ лъандэрэ американхэр зэуар ИГИЛ-м (Урысейм щамыдэ террорист зэгухьэныгъэщ) и быдапIэ щхьэхуэхэрщ, «Джебхат ан-Нусра»-м сытым дежи хуэсакъащ», – игу къигъэкIыжащ Лавровым.
 •  
 • ДзыхьщIыгъуэджэщ
 •  
 • Урысеймрэ США-мрэ дзыхь зэрызрагъэз Iуэхухэр зэрымащIэ дыдэр Тиллерсон къыхигъэщащ. Абы зэрыжиIамкIэ, Мэзкуурэ Вашингтонрэ Iэмал псори къагъэсэбэпын хуейщ зэхущытыкIэр екIэкIуэныр къагъэувыIэу зым адрейм дзыхь хуищIу щIадзэжын папщIэ.
 • «ЩытыкIэр зэпIэзэрыт зыщIыжын Iуэхугъуэхэр зэпкърахын папщIэ дэ дызэгурыIуащ лэжьакIуэ гуп къызэдгъэпэщыну, – жиIащ США-м и къэрал секретарым. – Ядернэ Iэщэ зиIэ къэралыгъуэшхуитIым я зэхущытыкIэр апхуэдэу екIуэкI хъунукъым».
 •  
 • Украинэ, Корее,  кибершынагъуэншагъэ
 •  
 • Лавровым зэрыжиIамкIэ, Минск зэгурыIуэныгъэхэмрэ Корее хытIыгуныкъуэм теухуауэ ООН-м ШынагъуэншагъэмкIэ и Советым къищта резолюцэмрэ гъэзэщIэным Мэзкуурэ Вашинтонрэ и телъхьэщ.
 • «Урысеймрэ США-мрэ тепсэлъыхьащ Корее хытIыгуныкъуэм щыщыIэ зэпэщIэтыныгъэр зэпIэзэрыт щIыжа зэрыхъуну Iэмалымрэ зэпсэлъэныгъэхэр къэублэжынымрэ», – жиIащ Лавровым.
 • США-м и президент хэхыныгъэхэм кърикIуахэм Урысей хакерхэм пыщIэныгъэ зэрыхуамыIэр иджыри зэ министрым къиIуэтащ.
 • «Хэт ахэр зылъэгъуар, сэ сщIэркъым, дэ зыми зыри дигъэлъэгъуакъым. Ди хакерхэм я IуэхущIафэхэм щыхьэт техъуэ дэфтэрхэр наIуэ къытхуащIыну зыбжанэрэ дылъэIуащ, арщхьэкIэ жэуапыншэщ, дызэрагъэкъуаншэр псалъэ къудейкIэщ», – дыщIигъужащ УФ-м и МИД-м и унафэщIым.
 •  
 • Правда-ТВ.ру  интернет  хъыбарегъащIэ IэнатIэ.