ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КъБР-м и цIыхубэ тхакIуэ ШэджыхьэщIэ Хьэмыщэ и махуэ

2017-03-18

  • Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ тхакIуэ ШэджыхьэщIэ Хьэмыщэ псэужатэмэ, нобэ и ныбжьыр илъэс 85-рэ ирикъунут.
  •  
  • ШэджыхьэщIэ Хьэмыщэ Тэрч щIыналъэм хыхьэ Урожайнэ къуажэм къыщалъхуащ. IэнатIэ зэмылIэужьыгъуэхэр абы ирихьэкIащ икIи дэтхэнэри иригъэфIэкIуэнымкIэ и гуащIэ емыблэжу, и пщэрылъыр нэгъэсауэ зэригъэзэщIэнум хущIэкъуу къекIуэкIащ.
  • Адыгэ литературэм и зыужьыныгъэм хэлъхьэныгъэшхуэ хуэзыщIа тхакIуэщ ШэджыхьэщIэ Хьэмыщэ. «ЛIыпIэ иуващ» жыхуаIэ ныбжьым нэсауэ литературэм хыхьами, тхэным псынщIэу IэкIуэлъакIуэ хуэхъуат, анэдэлъхубзэр фIы дыдэу зэрищIэм, абы и дахагъэр, и къулеягъэр къызэригъэсэбэпыфым къыхэкIыу, зэман мащIэм къриубыдэу и Iэдакъэм къыщIэкIащ цIыхухэм ягу къина тхыгъэхэр. Апхуэдэхэщ «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Тэрч», «Дыщэм ефIэкIыу», «Дыщэр дыщэпс хуэныкъуэкъым», «Мазизэ», «Гум псори къонэ», «Тэрч щыхьэтщ», «ЛъыщIэж» тхылъхэр, нэгъуэщIхэри.
  •  
  • Зи гуащIэмрэ лэжьыгъэмрэ ящымыгъупщэ тхакIуэм теухуа тхыгъэ зыубгъуа ди газетым и къыкIэлъыкIуэ къыдэкIыгъуэхэм ящыщ зым тетынущ.