ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Студентхэр Налшык къыщызэхуос

2017-03-18

  • Налшык и Сабий стадионым щыщIидзащ Студент футбол лъэпкъ лигэм и урысейпсо зэхьэзэхуэм и гъатхэ Iыхьэм.
  •  
  • Зэхьэзэхуэм щIидзэным и пэ къихуэу ар гуфIэгъуэкIэ къызэIуахащ. Абы кърихьэлIат Урысейпсо студент спорт зэгухьэныгъэм и веце-президент Ольховс-кий Роман, Студент футбол лъэпкъ лигэм и унафэщI Стукалов Андрей, КъБР-м спортымкIэ и министр Хъущт Аслъэнбэч, Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и ректор Алътуд Юрэ сымэ, нэгъуэщIхэри. Ахэр къызэхуэсахэм мы IуэхугъуэшхуэмкIэ ехъуэхъуащ икIи ехъулIэныгъэ инхэр яIэну зэрагуапэр жаIащ.
  • Япэу зэхьэзэхуэр ирагъэжьащ КъБКъУ-мрэ (Налшык) ЧГПУ-мрэ (Чебокса-ры) я футболистхэм. Ди щIалэхэр хьэщIэхэм зэрефIэкIыр нэрылъагъут икIи епщыкIутхуанэ дакъикъэм Фреддей Будзумэ бжыгъэр къызэIуихащ, угловой къыхата иужькIэ псом япэу топыр зыIэригъэхьэри.
  • АрщхьэкIэ Чуваш къэрал педагогикэ университетым и футболистхэри хуэмыхутэкъым. Дакъикъих нэхъ дэмыкIыу Садулаев Анвар къыхэжаныкIри, абыхэм бжыгъэр зэхуэдэ ящIыжащ.
  • Дауэ хъуми ди студентхэр а зэIущIэм щытекIуащ. Джэгур иухыным дакъикъитI фIэкIа имыIэжу (мы-хэр зэрыджэгур дакъикъэ 70-щ таймитI хъууэ) абыхэм иджыри зы топ хьэщIэхэм худагъэкIащ икIи 2:1-уэ лъэныкъуэхэр зэбгъэдэкIыжащ.
  • КъБКъУ-м и футболистхэм я тренер нэхъыщхьэ Шэрий Аслъэн зэIущIэ нэужьым къыхигъэщащ и щIалэхэм хъарзынэу зыкъызэрагъэлъэгъуар икIи топ нэхъыбэ     я хьэрхуэрэгъухэм худагъэкIыфыну зэрыщытар.
  • ЕтIуанэу джэгупIэ губгъуэм къихьащ Дон къэрал техникэ университетымрэ (Дон Iус Ростов) Калининград техникэ университетымрэ я студентхэр. ЗэIущIэм и япэ Iыхьэр щиух дыдэм калининграддэсхэм бжыгъэр къызэIуахащ. АрщхьэкIэ текIуэныгъэр къахуэзыхь бжыгъэр абыхэм яхуэхъумакъым икIи 1:1-уэ джэгум хухаха зэманыр иухащ. Пенальти еуэным Iуэхур щыхуэкIуэм ростовдэсхэр нэхъ IэкIуэлъакIуэу къыщIэкIащ – 3:1.
  • Япэ джэгугъуэм кърикIуахэм япкъ иткIэ КъБКъУ-м и студентхэм зыхэт гупым бжьыпэр щаубыдащ.
  • Хьэтау  Ислъам.