ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ еджакIуэ цIыкIур цIыхубэ творчествэмкIэ урысейпсо фестиваль-зэпеуэм щытокIуэ

2017-03-16

  • Щхьэлыкъуэ дэт курыт школ №1-м и еджакIуэ Иуан Иринэ цIыхубэ творчествэмкIэ Сочэ къалэм щекIуэкIа V Урысейпсо сабий-ныбжьыщIэ конкурсым художественнэ тхыгъэхэм къеджэнымкIэ номинацэм щытекIуащ.
  •  
  • Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ хъыджэбз цIыкIур абы къыщеджащ Кабалиев Аслъэн и «ЩIыхьым теухуа балладэ» усэм. Сочэ щытекIуа нэужь Иуан Иринэ ирагъэблэгъащ ещанэ сабий-ныбжьыщIэ дунейпсо фестиваль-конкурсым.
  • КъБР-м ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ
  • щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм и пресс-IуэхущIапIэ.