ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2017-03-16

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, гъатхэпэм и 20
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «Дыщэ пхъуантэ». Сабийхэм папщIэ (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 7.00 «КъызыхуигъэщIа IэщIагъэр». КъБР-м щIыхь зиIэ и дохутыр Чым Агнессэ (16+)
 • 7.40 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.15 «ЕгъэджакIуэ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 8.45 «Микрофоныр – сабийхэм». Мырзэ Алим (6+)
 • 17.00 «Жомакъ, жомакъ жолунга» (балъкъэрыбзэ- кIэ) (6+)
 • 17.25 «Седьмая скорость». Автомобилистхэм папщIэ (16+)
 • 17.45 «ФIы щIэн». КъБР-м щIыхь зиIэ и артисткэ    Кулиевэ Элизат (12+)
 • 18.15 «49-нэ каналым и пощт»(12+)
 • 19.25 Мультфильм (6+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.45 «Фэеплъ». Балъкъэр лъэпкъыр я щIыналъэм залымыгъэкIэ щрагъэкIам хэкIуэдахэм я    фэеплъ пэкIум къратыкI репортаж (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.20 Къэбэрдей-Балъкъэрыр Урысейм зэрыгухьэрэ илъэс 460-рэ щрикъум ирихьэлIэу. «ЦIыхум тхыдэм щиIыгъ увыпIэр». Адыгэ узэщIакIуэ Тамбий Пагуэ (12+)
 • 21.00 «Лъыхъуэм къегъуэт». Гулэжын Беслъэн          (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Гъубж, гъатхэпэм и 21
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Фэеплъ». Балъкъэр лъэпкъыр я щIыналъэм залымыгъэкIэ щрагъэкIам хэкIуэдахэм я  фэеплъ пэкIум къратыкI репортаж (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 6.45 «Шэрджэс рапсодие» (12+)
 • 7.00 Къэбэрдей-Балъкъэрыр Урысейм зэрыгухьэрэ илъэс 460-рэ щрикъум ирихьэлIэу. «ЦIыхум тхыдэм щиIыгъ увыпIэр». Адыгэ узэщIакIуэ Тамбий Пагуэ (12+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 8.00 «Лъыхъуэм къегъуэт». Гулэжын Беслъэн (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.35 «ФIы щIэн». КъБР-м щIыхь зиIэ и артисткэ             Кулиевэ Элизат (12+)
 • 9.05 «Жомакъ, жомакъ жолунга» (балъкъэрыбзэ кIэ) (6+)
 • 17.00 «ЛъэщапIэ». Аэродизайнер Срыкъуэ Маринэ (12+)
 • 17.30 «СабийгъэгуфIэ». «НалцIыкIу» къэфакIуэ ансамблыр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.00 «Тайм-аут». Спорт нэтын (12+)
 • 18.15 «49-нэ каналым и пощт»(12+)
 • 19.25 Мультфильм (6+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.45 «ГъащIэм къыпещэ». КъБР-м и цIыхубэ тха-   кIуэ Теппеев Алим и фэеплъу (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.20 «Хэт ухъуну ухуей?» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.45 «ГъащIэм тхухиша лъагъуэ». «Кабардинка» къэрал академическэ ансамблым и музыкантхэр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.15 «Дэтхэнэ зыми щхьэкIэ» (16+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Бэрэжьей, гъатхэпэм и 22
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «ГъащIэм къыпещэ». КъБР-м и цIыхубэ тхакIуэ Теппеев Алим и фэеплъу (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 6.45 «Хэт ухъуну ухуей?» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.15 «Дэтхэнэ зыми щхьэкIэ» (16+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 8.00 «Тайм-аут». Спорт нэтын (12+)
 • 8.15 «ГъащIэм тхухиша лъагъуэ». «Кабардинка» къэрал академическэ ансамблым и музыкантхэр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.45 «Хабзэ дахэр лъэпкъым и напэщ». Балъкъэр Ипщэ къуажэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 9.15 «Микрофоныр – сабийхэм». Мырзэ Алим (6+)
 • 17.00 «Джэгурэш». Класс нэхъыжьхэм щеджэхэм папщIэ зэпеуэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.15 «49-нэ каналым и пощт»(12+)
 • 19.25 Мультфильм (6+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.40 Къэбэрдей-Балъкъэрыр Урысейм зэрыгухьэрэ илъэс 460-рэ щрикъум ирихьэлIэу. «Гуащэнэ». Бэлагъы Любэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.10 «Лъэужь». Гъубжокъуэ Хь. Шэрэдж Ищхъэрэ къуажэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.30 «Жьэгу». Ингуш Республикэм щIыхь зиIэ и сурэтыщI Баккуев Владимир. ПэщIэдзэр (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 21.05 «Щэнхабзэмрэ дэрэ». УсакIуэ, тхакIуэ Куэшбей Жамболэт (16+)
 • 21.30 «Зи чэзу псалъэмакъ»
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Махуэку, гъатхэпэм и 23
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «ЦIыхубэ IэпщIэлъапщIэхэр». Декоратор Цыганов Алексей (12+)
 • 6.30 «Щэнхабзэмрэ дэрэ». УсакIуэ, тхакIуэ Куэшбей Жамболэт (16+)
 • 7.00 Къэбэрдей-Балъкъэрыр Урысейм зэрыгухьэрэ илъэс 460-рэ щрикъум ирихьэлIэу. «Гуащэнэ». Бэлагъы Любэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Зи чэзу псалъэмакъ»
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 8.00 «Узыщыгугъыпхъэр». «Бахъсэн бройлер» ООО-р (16+)
 • 8.25 «Жьэгу». Ингуш Республикэм щIыхь зиIэ и сурэтыщI Баккуев Владимир. ПэщIэдзэр (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 9.05 «Ойнай-ойнай…» ГушыIэ нэтын (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 17.00 Мультфильм (6+)
 • 17.20 «ТекIуахэр». Гордюшенкэ Астемыр (12+)
 • 17.45 «Ууаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.15 «49-нэ каналым и пощт»(12+)
 • 19.25 Мультфильм (6+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.45 «02» къулыкъущIапIэм хъыбар фегъащIэ…» (12+)
 • 19.55 «Жьэгу». Ингуш Республикэм щIыхь зиIэ и сурэтыщI Баккуев Владимир. КIэухыр (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.25 «Нанэ и псэ». Адэ-анэхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.50 «ХэкIыпIэ щыIэщ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 21.05 Бзылъхугъэхэм я дунейпсо махуэм ирихьэлIэу екIуэкIа пшыхьым къратыкI репортаж (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Мэрем, гъатхэпэм и 24
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «02» къулыкъущIапIэм хъыбар фегъащIэ…» (12+)
 • 6.25 «Ууаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 6.55 «Нанэ и псэ». Адэ-анэхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.20 «ХэкIыпIэ щыIэщ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 8.00 «Жьэгу». Ингуш Республикэм щIыхь зиIэ и сурэтыщI Баккуев Владимир. КIэухыр (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 8.30 Бзылъхугъэхэм я дунейпсо махуэм ирихьэлIэу екIуэкIа пшыхьым къратыкI репортаж (12+)
 • 9.05 «Спортым  и  лъагапIэхэм  хуокIуэ» (12+)
 • 17.00 Мультфильм (6+)
 • 17.20 Зауэ зэманым яуса уэрэдхэр (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.00 «Тайм-аут». Спорт нэтын (12+)
 • 18.15 «49-нэ каналым и пощт»(12+)
 • 19.25 Мультфильм (6+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.40 «Си гукъэкIыжхэр». УсакIуэ-уэрэдус Джэдгъэф Хъусен и ныбжьыр илъэс 85-рэ ирокъу (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.20 «Узыншагъэ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.50 «Гъатхэ пшыхь». Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал филармонием и уэрэджыIакIуэ Хьэкъул Оксанэ и концерт. ПэщIэдзэр (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Щэбэт, гъатхэпэм и 25
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Узыншагъэ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 6.45 «Гъатхэ пшыхь». Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал филармонием и уэрэджыIакIуэ Хьэкъул Оксанэ и концерт. ПэщIэдзэр (12+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 8.05 «Тайм-аут». Спорт нэтын (12+)
 • 8.20 «Си гукъэкIыжхэр». УсакIуэ-уэрэдус Джэдгъэф Хъусен и ныбжьыр илъэс 85-рэ ирокъу  (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.00 Мультфильм (6+)
 • 17.25 «Бешташ». Сабийхэм папщIэ тележурнал (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 17.55 «Чемпионхэр». Дзюдом щIэблэр хуэзыгъасэ Шаваев Хьэнэфий. ПэщIэдзэр (12+)
 • 18.15 «49-нэ каналым и пощт»(12+)
 • 19.00 «Си щIалэгъуэм и къалэ». Налшык къалэ и тхыдэм щыщ. Котляров Виктор (12+)
 • 19.25 «Гъатхэ пшыхь». Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал филармонием и уэрэджыIакIуэ Хьэкъул Оксанэ и концерт. КIэухыр (12+)
 • 20.15 «КъэкIуэнур зейхэр». Биологие щIэныгъэхэм я кандидат ПхытIыкI Алим (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.45 «Республикэм щыхъыбархэр». ХъыбарыщIэ-  хэр (адыгэбзэкIэ)
 • 21.00 «Зэчиймрэ IэпщIэлъапщIагъэмрэ». ГИТИС-р къэзыуха етIуанэ балъкъэр студиер (балъ-   къэрыбзэкIэ) (12+)
 • 21.40 «Ыйыкъ». ХъыбарыщIэхэр (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • Тхьэмахуэ, гъатхэпэм и 26
 • 6.00 «Бешташ». Сабийхэм папщIэ тележурнал (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 6.25 «Гъатхэ пшыхь». Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал филармонием и уэрэджыIакIуэ Хьэкъул Оксанэ и концерт. КIэухыр (12+)
 • 7.15 «КъэкIуэнур зейхэр». Биологие щIэныгъэхэм я кандидат ПхытIыкI Алим (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.45 «Республикэм щыхъыбархэр». ХъыбарыщIэ-      хэр (адыгэбзэкIэ)
 • 8.00 «Зэчиймрэ IэпщIэлъапщIагъэмрэ». ГИТИС-р къэзыуха етIуанэ балъкъэр студиер (балъ-   къэрыбзэкIэ) (12+)
 • 8.40 «Ыйыкъ». ХъыбарыщIэхэр (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 15.55 Мультфильм (6+)
 • 16.05 Нало Заур. «IэфIынэ и нэ фIыцIитIыр». ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и спектаклыр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.30 «Дыщэ пхъуантэ». Сабийхэм папщIэ (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 17.50 «Чемпионхэр». Дзюдом щIэблэр хуэзыгъасэ Шаваев Хьэнэфий. КIэухыр (12+)
 • 18.15 «49-нэ каналым и пощт»(12+)
 • 19.00УФ-м щIыхь зиIэ и артист Ахматов Зейтун (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 19.35 «Хатти» гупыр (12+)
 • 20.05 «Нобэ, пщэдей…» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 20.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 •  
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр» ГТРК-м и ТВ
 • Блыщхьэ, гъатхэпэм и 20
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 11.40 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 14.40, 17.20, 20.45 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 17.40 Республикэ клиникэ сымаджэщым лъынтхуэ узыфэхэм щеIэзэ и къудамэр (12+)
 • 18.05 «ГъащIэм и плъыфэхэр». Балъкъэр алэрыбгъухэр (12+)
 • 18.20 «Пэшым екIу сурэт». Лэжьыгъэм и ветеран Унэжокъуэ Борис (12+)
 • Гъубж, гъатхэпэм и 21
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 9.00 «Дыгъуасэ. Нобэ. Пщэдей». Дунейпсо класс зиIэ шууей ПщыукI Жамбот (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 9.35 «Вагъубэ». Музыкант Чеченовэ Iэсият (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 11.40 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 14.40, 17.20, 20.45 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 17.40 «Зэманым и лъэужь». XХ лIэщIыгъуэм и жылагъуэ, къэрал лэжьакIуэ, Налшык округым и япэ унафэщIу щыта Къылышбий СулътIанбэч (12+)
 • 18.20 «Узыншэу фыщыт» (12+)
 • Бэрэжьей, гъатхэпэм и 22
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 11.40 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 14.40, 17.20, 20.45 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 17.40 «Сытхэр уи псэукIэ, къуажэ?» Iуащхьэмахуэ щIыналъэм хыхьэ ЛашкIутIэ къуажэр (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.05 «Географиер щадж дерсхэр». Шэ-джэм псыкъелъэхэр (12+)
 • 18.20 УсакIуэ Евтушенкэ Евгений (12+)
 • Махуэку, гъатхэпэм и 23
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 9.00 «Дыгъуасэ. Нобэ. Пщэдей». Шэрэдж щIыналъэм хыхьэ Зэрэгъыж къуажэр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 9.35 «ЦIыхумрэ зэманымрэ». Лъэпкъ щэнхабзэм и фестиваль (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 11.40 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 14.40, 17.20, 20.45 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 17.40 «Пкъыгъуэхэр». Ломоносов Михаил и цIэр зэрихьэу Москва дэт къэрал университетым и студенткэ Лъеиншэ Ранетэ (12+)
 • 17.55 «Макъамэм и лъахэ». Балетым и ветеранхэр (12+)
 • 18.25 «Спортым и дуней». УФ-м щIыхь зиIэ и тренер Джабоев Серго (12+)
 • Мэрем, гъатхэпэм и 24
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 11.40 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 14.40, 20.45 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щы-хъыбархэр
 • 17.20 ЩIыпIэ зэман. Кавказ Ищхъэрэм щыхъыбархэр
 • 17.40 Урысейм щIыхь зиIэ и сурэтыщI КIыщ Мухьэдин (6+)
 • 18.05 «ВОЯЖ» (12+)
 • 18.25 «Хъыбар къызэрыгуэкI». УсакIуэ Терская Иринэ (12+)
 • Щэбэт, гъатхэпэм и 25
 • 8.00, 11.20 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 8.20 «ХХ лIэщIыгъуэм и иужьрей лIыхъусэжьхэр». Документальнэ фильм. ЕтIуанэ Iыхьэ (12+)
 •  
 • Тхьэмахуэ, гъатхэпэм и 26
 • 10.20 ЩIыпIэ зэман. «Тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр»
 •  
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр» ГТРК-м и радио
 • Блыщхьэ, гъатхэпэм и 20
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ):
 • 10.00, 13.10, 16.10, 18.10
 • 7.108.00 «Пщэдджыжьым жьыуэ» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 10.1510.30 «ЩIалэгъуалэр – щIэныгъэм» (адыгэбзэкIэ)
 • 12.1012.40 «Iуэху куэд щызэфIагъэкI блыщхьэ»
 • 12.4013.00 Концерт (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 13.2514.00 «Шэджагъуэ хуабэ»
 • 16.2516.45 КъБР-м и радиор илъэс 90 щрикъум ирихьэлIэу. «Макъамэмрэ гъащIэмрэ» циклым щыщщ. Къудей Ф. (адыгэбзэкIэ)
 • 18.2518.30 «Усыгъэм и дакъикъэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18. 3019.00 «ФIыуэ тлъагъу макъамэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 •  
 • Гъубж, гъатхэпэм и 21
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ):
 • 10.00, 13.10, 16.10, 18.10
 • 7.108.00 «Пщэдджыжьым жьыуэ» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 10.1510.30 Фонотекэм щIэуэ къыхыхьахэр. «Нартхасэ» ансамблыр (адыгэбзэкIэ)
 • 12.1012.40 «Зэчий уиIэ – умыгъэпщкIу». Эфир занщIэ (адыгэбзэкIэ)
 • 12.4013.00 «Си гъащIэр уэращ, си щIыналъэ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 13.2513.45 «Iуэху нэхъыщхьэм теухуауэ»
 • 13.4514.00 «Тхыдэм и напэкIуэцIхэр» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 16.2516.45 «Лъэпкъ  Iуэхум къыпызыщэхэр гъэсэн». Япэ Iыхьэ. Мамхэгъ Раисэ (адыгэбзэкIэ)
 • 16.4517.00 Жолабов Узеир. Сабийхэм папщIэ таурыхъхэр (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.2518.30 «Радиом и дыщэ фондым щыщщ» (адыгэбзэкIэ)
 • 18.3019.00 «ФIыуэ тлъагъу макъамэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ)
 •  
 • Бэрэжьей, гъатхэпэм и 22
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ):
 • 10.00, 13.10, 16.10, 18.10
 • 7.108.00 «Пщэдджыжьым жьыуэ» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 10.1510.30 «ЦIыхубэ уэрэдым и псынэ». Отаров Омар (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.1012.30 «Шэрхъ зыщIэт радио»
 • 12.3012.45 КъБР-м и радиор илъэс  90 щрикъум ирихьэлIэу. «Ди зэхуэдэ унэ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.4513.00 Балъкъэр Фоусэт. «Фаридэ» поэмэм щыщ пычыгъуэ. Япэ Iыхьэ (адыгэбзэкIэ)
 • 13.2513.50 «Фэр папщIэ». Макъамэ нэтын
 • 13.5014.00 Таурыхъыр таурыхъым кIэлъыкIуэу (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 16.2516.50IутIыж Борис. Сонетхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 16.5017.00 «Макъамэ»
 • 18.2518.30 «Усыгъэм и дакъикъэхэр»
 • 18.3019.00 «ФIыуэ тлъагъу макъамэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 •  
 • Махуэку, гъатхэпэм и 23
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ):
 • 10.00, 13.10, 16.10, 18.10
 • 7.108.00 «Пщэдджыжьым жьыуэ» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 10.1510.30 Абхъаз цIыхубэ таурыхъхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 12.1012.30 «И чэзу дыдэщ»
 • 12.3012.45 Къэбэрдей-Балъкъэрыр Урысейм зэрыгухьэрэ илъэс 460-рэ щрикъум ирихьэлIэу. «ЛъэужьыфIэ». ДыщэкI Залымхъан (адыгэбзэкIэ)
 • 12.4513.00 Зумакуловэ Танзиля. «Зэщ дызэрыпсэури» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 13.2513.45 КъБР-м и радиор илъэс 90 щрикъум ирихьэлIэу. «БлэкIар дигу къыдогъэкIыж». Сэкрэк Хьэсэн
 • 13.4514.00 Эстрадэм и концерт (адыгэбзэкIэ)
 • 16.2516.45 Байказиев А. и «Сэлэтым и гъуэгуанэ» поэмэр (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 16.4517.00 «Динымрэ хабзэмрэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 18.2518.30 «Радиом и дыщэ фондым щыщщ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18. 3019.00 «ФIыуэ тлъагъу макъамэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ)
 •  
 • Мэрем, гъатхэпэм и 24
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ):
 • 7. 10, 10.00, 13.10, 16.10, 18.10
 • 7.107.45 «Пщэдджыжьыр Османовэ Маринэ дригъусэу»
 • 7.458.00 Ретро-радио. 70-80 гъэхэм я уэрэдхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 10.0010.30 Шахмурзаев Саид. «Бгырысхэм я махуэгъэпс» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.1012.30 «Винил-кафе»
 • 12.3012.45 «Театрымрэ абы щыджэгухэмрэ». Хъыдзэдж Борис (адыгэбзэкIэ)
 • 12.4513.00 Концерт (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 13.2513.40 Нало Заур и рассказ кIэщIхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 13.4014.00 Мокаев Магомет. «Зэныбжьэгъугъэм и уэрэд» поэмэм щыщ пычыгъуэ (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 16.2516.45 «Телескоп» (адыгэбзэкIэ)
 • 16.4517.00 «Ууаз». Диным теухуауэ (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.2518.30 «Радиом и дыщэ фондым щыщщ» (адыгэбзэкIэ)
 • 18. 3019.00 «ФIыуэ тлъагъу макъамэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 •  
 • Щэбэт, гъатхэпэм и 25
 • 10.1011.00 «Кавказ пшэплъхэр»
 • 12.1012.25 «КъБР: махуэр махуэм кIэлъыкIуэу». ХъыбарыщIэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 12.2512.40 «КъБР: махуэр махуэм кIэлъыкIуэу». ХъыбарыщIэхэр (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.4013.00 «Ди гъусэу зывгъэпсэху». Концерт (адыгэбзэкIэ)
 •  
 • Тхьэмахуэ, гъатхэпэм и 26
 • 10.1010.25 «КъБР: махуэр махуэм кIэлъыкIуэу». ХъыбарыщIэхэр
 • 10.2511.00 Балъкъэр лъэпкъым и КъэщIэрэщIэжыныгъэм и махуэм ирихьэлIэу. «Си щIыналъэ – си уэрэд» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.1012.50 Театрыр микрофоным Iутщ. Варфоломеев Михаил. «Приговор» радиоспектакль (адыгэбзэкIэ)
 • 12.5013.00 Концерт (адыгэбзэкIэ)
 •  
 • КъБР-м и радио
 • Блыщхьэ, гъатхэпэм и 20
 • «ХъыбарыщIэхэр»: 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «Жангылыкъла»: 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «Новости»: 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
 • 7.15 – «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 – «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.00 – «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.20 – «Билимни дуниясы» (балъкъэрыбзэкIэ)             (6+)
 • 8.40 – «Псалъэмакъ щхьэпэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 9.00 – «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.25 – «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 10.05 – «ХьэщIэщ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.25 – «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 11.05 – «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.25 – «Жыр саугъа» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.48 – «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 12.05 – «Дуней тетыкIэ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 12.25 – «КъехьэкI-нехьэкI зыхэмылъ псалъэмакъ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 13.05 – «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.35 – «Псалъэмакъ щхьэпэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.50 – «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 14.05 – «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.30 – «ГушыIэпIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 15.05 – «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 – «Кавказым и макъхэр»
 • 16.05 – «ХьэщIэщ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 16.25 – «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 17.05 – «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 17.25 – «Жыр саугъа» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.48 – «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.05 – «Дуней тетыкIэ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 18.25 – «КъехьэкI-нехьэкI зыхэмылъ псалъэмакъ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 19.05 – Макъамэ FM (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 19.45 – «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 – «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.40 – «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.05 – Макъамэ-FM (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 21.35 – «ПщIэну щхьэпэщ» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 21.45 – «Спортым теухуауэ» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 22.00 – «Макъамэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 22.35 – «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 – «Сахна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 00.00 – Макъамэ-FM (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 1.00 – Макъамэ-FM (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 1.35 – «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 – «Макъамэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.30 – «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 3.00 – «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 4.00 – «Сахна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 5.00 – Макъамэ-FM (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 6.35 – «ПщIэну щхьэпэщ» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 6.45 – «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 •  
 • Гъубж, гъатхэпэм и 21
 • «ХъыбарыщIэхэр»: 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «Жангылыкъла»: 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «Новости»: 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
 • 7.15 – «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 – «Ди лъахэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.00 – «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.20 – «Боракъ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.00 – «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.20 – «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 10.05 – «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 10.50 – «Инэмыкъуэ» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 11.05 – «Халкъ жырла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.30 – «Школ жашау» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.05 – «КъэкIуэнур нобэ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 12.25 – «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 12.45 – «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 13.05 – «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.35 – «Ди лъахэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 13.50 – «Инэмыкъуэ» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 14.05 – «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.30 – «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.05 – «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 – «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 16.05 – «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 17.05 – «Боракъ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.35 – «Халкъ жырла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.05 – «КъэкIуэнур нобэ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 18.25 – «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 19.05 – Макъамэ-FM (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 19.45 – «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 – «Билимни дуниясы» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 – «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.05 – Макъамэ-FM (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 21.25 – «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 – «ХьэщIэщ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 22.30 – «ГушыIэпIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 23.00 – «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.25 – «Жыр саугъа» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 00.00 – Макъамэ-FM (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 1.00 – Макъамэ-FM (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 1.30 – «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 – «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 2.30 – «ГушыIэпIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 3.00 – Макъамэ-FM (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 3.25 – «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 4.00 – «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 – «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 5.25 – «Жыр саугъа» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 6.00-7.00 Макъамэ-FM (урысыбзэкIэ) (6+)
 •  
 • Бэрэжьей, гъатхэпэм и 22
 • «ХъыбарыщIэхэр»: 7.00, 10.00, 13.00,16.00, 19.00
 • «Жангылыкъла»: 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «Новости»: 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
 • 7.15 – «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 – «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.00 – «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.30 – «Къонгуроучукъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 9.00 – «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.25 – «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 10.05 – «Зэманым пэджэжу» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.25 – «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 11.05 – «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.30 – «Салам алейкум» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.05 – «Гъуазджэм и щIыналъэ» (урысыбзэкIэ)
 • 12.35 – «Кавказым и симфоние» (урысыбзэкIэ)
 • 13.05 – «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.35 – «Гукъыдэж» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.05 – «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.20 – «Къонгуроучукъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 14.40 – «Усыгъэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 14.50 – Къызэрыфэ пшыналъэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 15.05 – «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 – «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 16.05 – «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 16.20 – «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 17.05 – «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 17.25 – «Салам алейкум» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.05 – «Гъуазджэм и щIыналъэ» (урысыбзэкIэ)
 • 18.35 – «Кавказым и симфоние» (урысыбзэкIэ)
 • 19.05 – Макъамэ-FM (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 19.45 – «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 – «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 – «Боракъ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.05 – Макъамэ-FM (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 22.00 – «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 – «Халкъ жырла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 23.30 – «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 00.00 – Макъамэ-FM (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 1.00 – Макъамэ-FM (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 1.30 – «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 – «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 2.35 – «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 3.00 – Макъамэ-FM (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 3.20 – «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 4.00 – «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 – «Халкъ жырла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 5.30 – «Боракъ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 6.00-7.00 Макъамэ-FM (урысыбзэкIэ) (6+)
 •  
 • Махуэку, гъатхэпэм и 23
 • «ХъыбарыщIэхэр»: 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «Жангылыкъла»: 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «Новости»: 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21. 00
 • 7.15 – «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 – «Дунейр нобэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 8.00 – «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.20 – «Алтын хазна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.00 – «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.20 – «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 9.30 – «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 10.05 – «Дингъуазэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.15 – «ЕджапIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 10.20 – Адыгэ уэрэдыжьхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 10.45 – «Набдзэгубдзаплъэхэм я клуб» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 11.05 – «Тейри къылыч» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 11.30 – «Ауаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 12.05 – «Гуапагъэм теухуауэ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 12.30 – «Макъамэм и толъкъунхэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 13.05 – «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.45 – «Дунейр нобэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 14.05 – «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.30 – «ЩIалэгъуэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 15.05 – «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 – «Сабиигъуэм и дуней»
 • 15.35 – «Кавказым и макъхэр»
 • 16.05 – «Дингъуазэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 16.15 – «ЕджапIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 16.20 – Адыгэ уэрэдыжьхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 16.45 – «Набдзэгубдзаплъэхэм я клуб» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 17.05 – «Алтын хазна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.35 – «Ауаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 18.05 – «Гуапагъэм теухуауэ» (урысыбзэкIэ)                   (16+)
 • 18.30 – «Макъамэм и толъкъунхэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 19.05 – Адыгэ уэрэдыжьхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 – «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 – «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 – «Къонгуроучукъ» (балъкъэрыбзэкIэ)                (6+)
 • 21.05 – Макъамэ-FM (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 21.25 – «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 – «Зэманым пэджэжу» (адыгэбзэкIэ)                        (16+)
 • 22.25 – «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 – «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.30 – «Салам алейкум» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 00.00 – Макъамэ-FM (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 00.30 – «Кавказым и симфоние» (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 – Макъамэ-FM (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 1.35 – «Гукъыдэж» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 2.00 – «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 3.00 – Макъамэ-FM (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 3.25 – «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 4.00 – «Усыгъэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 4.10 – «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 4.50 – Къызэрыфэ пшыналъэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 – «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 5.30 – «Салам алейкум» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 6.00-7.00 Макъамэ-FM (урысыбзэкIэ) (6+)
 •  
 • Мэрем, гъатхэпэм и 24
 • «ХъыбарыщIэхэр»: 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «Жангылыкъла»: 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «Новости»: 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
 • 7.15 – «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 – «Динымрэ гъащIэмрэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.50 – «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.00 – «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.20 – «Кюбюрчек» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 8.35 – «Тау макъамла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.00 – «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.25 – «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 10.05 – «ГъащIэм и дамыгъэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.25 – «Прозэм и напэкIуэцIхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 10.45 – «Лэгъупыкъу» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 11.05 – «Ууаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.20 – «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 11.45 – «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 12.05 – «Гъуазджэм и щIыналъэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 12.35 – «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 12.50 – «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 13.05 – «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.45 – «Динымрэ гъащIэмрэ» (адыгэбзэкIэ)                (16+)
 • 13.50 – «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 14.05 – «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.30 – «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.05 – «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 – «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 16.05 – «Прозэм и напэкIуэцIхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 16.45 – «Лэгъупыкъу» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 17.05 – «Ууаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 17.20 – «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 17.45 – «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.05 – «Гъуазджэм и щIыналъэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 18.35 –  «Сабиигъуэм и дуней» (6+)
 • 18.50 - «Спорт хъыбархэр» (12+)
 • 19.05 – Макъамэ-FM (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 19.45 – «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 – «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 – «Алтын хазна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.05 – Макъамэ-FM (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 21.30 – «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 – «ЩIалэгъуэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 22.35 – Адыгэ уэрэдыжьхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 – «Ауаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.25 – «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 00.00 – Макъамэ-FM (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 1.00 – Макъамэ-FM (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 1.30 – «Жэщыбг нэужьым» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 2.00 – «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 3.00 – Макъамэ-FM (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 4.00 – «Дингъуазэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 4.10 – «ЕджапIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 4.30 – «ЩIалэгъуэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 – «Алтын хазна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 5.30 – «Ауаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 6.00-7.00 Макъамэ-FM (урысыбзэкIэ) (6+)
 •  
 • Щэбэт, гъатхэпэм и 25
 • 7.00 – «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.38 – «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 8.00 – «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.25 – «Шаудан» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.00 – «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.25 -«Радиус -FM» (урысыбзэкIэ) (6+) (12+)
 • 9.45 – «Усэхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 10.00 – «ГъащIэм и дамыгъэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.20 – «Дэрэжэгъуэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.50 – «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 11.00 – «Бора» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.21 – «Топалайчыкъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 11.30 – «Акъ тауланы жырлары» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.00 – «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 12.44 – «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 13.00 – «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.38 – «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 14.00 – «Утыку» (адыгэбзэкIэ)
 • 14.50 – «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 15.00 – «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 – «Шаудан» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 16.00 – «Бора» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 16.21 – «Топалайчыкъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 16.30 – «Акъ тауланы жырлары» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.00 – «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 17.25 -«Радиус -FM» (урысыбзэкIэ)  (12+)
 • 17.45 – «Усэхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 18.00 – «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 18.44 – «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 19.00 – Макъамэ-FM (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 19.45 – «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.00 – «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.20 – «Кюбюрчек» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 20.35 – «Тау макъамла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.00 – Макъамэ-FM (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 21.25 – «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 – «Прозэм и напэкIуэцIхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 22.30 – «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 – «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.20 – «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 23.30 – «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 00.00 – Макъамэ-FM (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 1.00 – Макъамэ-FM (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 1.30 – «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 – «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 2.30 – «Тау макъамла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 3.00 – Макъамэ-FM (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 3.25 – «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 4.00 – «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 – «Ууаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 5.10 – «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 5.30 – «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 6.00-7.00 Макъамэ-FM (урысыбзэкIэ) (6+)
 •  
 • Тхьэмахуэ, гъатхэпэм и 26
 • «ХъыбарыщIэхэр». Тхьэмахуэм къэхъуахэр: 10.00, 14.00
 • «Жангылыкъла». Тхьэмахуэм къэхъуахэр:          8.00, 15.00
 • «Новости». Тхьэмахуэм къэхъуахэр: 12.00, 17.00
 • 7.00 – «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.40 – «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 8.10 – «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.45 – «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 9.00 – «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.35 – «ПщIэну щхьэпэщ» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 9.45 – «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 10.10 – «Ди зэIущIапIэм» (адыгэбзэкIэ)
 • 10.40 – «Дерс» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 11.00 – «Сахна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.10 – «Театрыр микрофоным Iутщ» (урысыбзэкIэ)
 • 13.00 – «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.35 – «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 14.10 – «Ди зэIущIапIэм» (адыгэбзэкIэ)
 • 14.40 – «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.10 – «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 15.40 – «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 16.00 – «Сахна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.10 – «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 17.40 – «ПщIэну щхьэпэщ» (урысыбзэкIэ)  (12+)
 • 17.50 – «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 18.00 – «Театрыр микрофоным Iутщ» (урысыбзэ-кIэ)
 • 19.00 – Макъамэ-FM (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 19.45 – «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.00 – «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 – «Шаудан» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.00 – Макъамэ-FM (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 21.25 -«Радиус -FM» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 21.45 – «Усэхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 – «Утыку» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 – «Бора» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.30 – «Акъ тауланы жырлары» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 00.00 – Макъамэ-FM (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 1.00 – Макъамэ-FM (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 1.38 – «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 – «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 3.00 – «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 3.25 – «Шаудан» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 4.00 – «Бора» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 4.30 – «Акъ тауланы жырлары» (балъкъэрыбзэ-          кIэ)
 • 5.00 – Макъамэ-FM (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 5.25 – «Радиус -FM» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 5.45 – «Усэхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 6.00 – Макъамэ-FM (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 6.44 – «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)