ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Польшэ

2017-03-16

Варшавэ Польшэм и щыхьэрщ. Дэтхэнэ европей къалащхьэми хуэдэу, ар къэралым и купщIэщ икIи и джэлэсщ. ЕтIуанэ дунейпсо зауэм и илъэсхэм ар къанэ щIагъуэ щымыIэу зэтракъутауэ щытащ. IэщIагъэлIхэм я фIыгъэкIэ, яхузэфIэкIащ зэрыщытам хуэдэу тхыдэм и фэеплъхэр зэфIагъэувэжын. Мы зэманым ахэр ЮНЕСКО-м и нэIэ щIэту яхъумэ. Къалэм и дежкIэ апхуэдэу мыхьэнэшхуэ дыдэ иIэщ «Варшавэ и Прагэ» хьэблэм. А зырат зауэм и зэманым зэхамыкъутэу къызэтенар. Мыбы щыплъагъунущ зауэм и пэкIэ щIыпIэм иIа теплъэр зыхуэдэр.