ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Бзэрабзэ, си бзэ дахэу адыгэбзэ!

2017-03-16

  • Бзэр дунейм и къэхъугъэ нэхъыщхьэщ. Анэдэлъхубзэр лъэпкъым и гупсысэм узэрылъэIэсыфщ, и гущIэм узэрынэсыфщ.
  •  
  • Адыгэ щыпсэу дэтхэнэ зы щIыналъэми хуэдэу, ди республикэми щагъэлъэпIащ Анэдэлъхубзэм и дунейпсо махуэр. Тэрч районым хыхьэ Инарыкъуей къуажэм дэт курыт школми щекIуэкIащ а махуэшхуэм хуэгъэза зэхыхьэхэр.
  • Курыт школым адыгэбзэмрэ литературэмрэ щезыгъэдж Хьэрэдурэ Эммэ и жэрдэмкIэ къызэрагъэпэщауэ абы щрагъэкIуэкIащ «Анэдэлъхубзэр – си гъащIэм», «Бзэрабзэ, си бзэ дахэу адыгэбзэ!» зэпеуэхэр, ягъэлъэгъуащ «Си Хэку, си хабзэ, си анэдэлъхубзэ» литературэ-макъамэ композицэр, «Си анэдэлъхубзэ» жыхуиIэ тхылъ гъэлъэгъуэныгъэр. ПэщIэдзэ классхэм я егъэджакIуэхэу Мэрзей ФатIимэрэ Хъыбий Ранетэрэ ягъэхьэзырауэ 3 – 4-нэ классхэм щIэс цIыкIухэм «ШыкъумцIий», «КIэудэ» таурыхъхэм щыщ пычыгъуэхэр къагъэлъэгъуащ.
  • ЕджапIэм и унафэщIым гъэсэныгъэ лэжьыгъэхэмкIэ и къуэдзэ, адыгэбзэмрэ литературэмрэ езыгъэдж Шормэн Иннэ Анэдэлъхубзэм и махуэшхуэм хуигъэхьэзыра видеогъэлъэгъуэныгъэми дихьэхыу еплъащ еджакIуэхэр.
  • Мазаем и 21-р Анэдэлъхубзэм и дунейпсо махуэу щIыхахам и деж къыщыщIэдзауэ, бзэм ди гъащIэм мыхьэнэуэ щиIэм, дэтхэнэ зы лъэпкъми и анэдэлъхубзэр къызэригъэсэбэпым, абы укIэлъымыплъмэ, ар иумыгъэфIакIуэмэ, кIуэдыжынкIэ зэрыхъунум, ди адыгэ тхакIуэхэм, усакIуэхэм анэдэлъхубзэм хуатха я IэдакъэщIэкIхэм щыщ пычыгъуэхэм, нэгъуэщI куэдми нэIуасэ хуэхъуауэ цIыкIухэр зэбгрыкIыжащ.
  • ИСЛЪАМ  Нащхъуэ.