ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

«ТекIуэныгъэм и письмо»

2017-02-01

  • Ди къэралым мы гъэм етIуанэу къыщызэрагъэпэщ «ТекIуэныгъэм и письмо» фIэщыгъэр зиIэ акцэр. Абы и мурад нэхъыщхьэр 1941-1945 гъэхэм екIуэкIа Хэку зауэшхуэм и ветеранхэм фронтым къадыIута я ныбжьэгъухэр къагъуэтыжынымкIэ сэбэп яхуэхъунырщ, ахэр письмохэмкIэ зэпыщIэнырщ.
  •  
  • Апхуэдэ псапащIэ Iуэхугъуэ щIышылэм и 27-м, Ленинград къалэр блокадэм къыщрагъэкIыжа махуэм, къыщызэрагъэпэщащ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетми. Абы и жэрдэмщIакIуэ хъуащ КъБР-м и щIалэгъуалэ центрымрэ «ТекIуэ-ныгъэм и волонтёрхэр» урысейпсо жылагъуэ зэщIэхъееныгъэм и щIыналъэ къудамэмрэ.
  • «Урысей Федерацэм и цIыхухэр хэкупсэу гъэсэн» къэрал программэм ипкъ иткIэ екIуэкI акцэм кърихьэлIа ди щIалэгъуалэм письмохэр хуатхащ Хэку зауэшхуэм хэта я благъэхэм, Iыхьлыхэм. Абыхэм Iэмал яIэщ ветеранхэр видеокIи зэпащIэну.
  • «ТекIуэныгъэм и волонтёрхэр» урысейпсо жылагъуэ зэщIэхъееныгъэм и щIыналъэ къудамэм и пашэ Къумыкъу Каринэ зэрыжи-IамкIэ, а къэралпсо акцэм нэгъабэ хэтащ   УФ-м   и щIыналъэ псоми щыщу цIыху мин 27-м  щIигъу. Мыгъэрей Iуэхугъуэм нэхъыбэ къызэщIиубыдэну хуагъэфащэ. Илъэс псокIэ екIуэкIыну акцэм гукъыдэж зыщI псори хыхьэ хъунущ. Апхуэдэ гулъытэм хуэныкъуэщ Хэку зауэшхуэм и ветеранхэри ТекIуэныгъэ Иным зи псэр щIэзытахэри.
  • ГЕЛЯЕВЭ Марзият, КъБКъУ-м и пресс-IэнатIэм   и лэжьакIуэ.