ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ДАХ-м фрегъэблагъэ

2016-12-15

  • 2016 гъэм дыгъэгъазэм и 17-м Дунейпсо Адыгэ Хасэм къызэрегъэпэщ «Лъэпкъ, щэнхабзэ зэхущытыкIэхэр ефIэкIуэн папщIэ жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм я мыхьэнэр» щIэныгъэ-практикэ конференцыр. Ар щекIуэкIынущ Налшык къалэ дэт «Трек» хьэщIэщ-шхапIэм и конференц пэшым, сыхьэт 11-м щIидзэу.
  • ЗэIущIэм хэтынущ ди республикэм и къулыкъущIапIэхэм, КъБР-м, КъШР-м, АР-м, Ставрополь крайм, Иорданием, Сирием я жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм я лIыкIуэхэр, ДАХ-м и ГъэзэщIакIуэ гупым хэтхэр, еджапIэ нэхъыщхьэхэм я IэщIагъэлIхэр, щIэныгъэлIхэр, студентхэр. Ахэр тепсэлъыхьынущ къэрал къулыкъущIапIэхэм, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм, лъэпкъ-щэнхабзэ центрхэм я зэдэлэжьэныгъэмрэ лъэпкъ зэхущытыкIэр ефIэкIуэн папщIэ щIапхъэхэмрэ.