ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Ипотекэм и процентыр егъэмащIэ

2016-11-26

  • Ипотекэм техьэ процентхэр «Урысейм и мэкъумэш банкым» игъэмэщIащ. Апхуэдэу, 2016 гъэм дыгъэгъазэм и 31 пщIондэ «Къэрал дэIэпыкъуныгъэ зиIэ псэупIэ ипотекэмрэ» «Дзэ ипотекэмрэ» я процентхэр зэхуэдэу проценти 10,9-м хуагъэкIуащ.
  •  
  • Фэтэр къэзыщэхухэм ират ипотекэм техьэ процентыр 12,9-м нэс ирагъэхащ. Банкым и картэм улахуэр къызыхуралъхьэхэмрэ абы дзыхь зыхуищI цIыхухэмрэ льготэ процентхэр яIэщ. Ахэр процент 11,5-м къыщожьэ.
  • «Урысейм и мэкъумэш банк» АО-м игъэзащIэ Iуэхутхьэбзэхэм нэхъ зэпкърыхауэ банкым и официальнэ напэкIуэцIым ущеплъ хъунущ: www.rshb.ru
  • Урысей Федерацэм и мэкъумэш-промышленнэ IэнатIэм епха IуэхущIапIэхэм кредит-финанс Iуэхутхьэбзэ яхуэщIэнымкIэ лъабжьэ быдэщ «Урысейм и мэкъумэш банк» АО-р. Ар къызэрагъэпэщащ 2000 гъэм икIи нобэ ар ялъытэ АПК-м и кредитор нэхъыщхьэу. «Урысейм и мэкъумэш банкыр» ди къэралым щылажьэхэм ящыщу нэхъ лъэщхэм, зи Iуэхухэр зэпIэзэрытхэм, мылъку хъарзыни зыбгъэдэлъ нэхъ банкышхуэхэм хабжэ. Абы и акцэхэм я проценти 100-ри къэрал мылъкущ.
  • Жыласэ Замир.