ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Уафэм ит вагъуэбэ 88-р

2016-09-26

  • Ди зэманым цIыху къэс автомобиль бжыгъэу яхуэзэр: США-м – 760-рэ, Италием – 575-рэ, Японием – 557-рэ, Канадэм – 539-рэ, Германием – 536-рэ, Франджым – 535-рэ, Инджылызым – 517-рэ, ­Бельгием – 478-рэ, Испанием – 451-рэ, Швецием – 449-рэ, Урысей Федерацэм – 234-рэ. ЦIыху мин къэс ятещIыхьауэ машинэ нэхъ мащIэ дыдэ щызекIуэр Китаймрэ Индиемрэщ, япэм 8, етIуанэм 6. Дуней псор зэрыщыту къапщтэмэ, цIыху миным ща­хуозэ автомашини 114-рэ, абы тепщIыхьмэ, нобэ ЩIы хъурейм щызокIуэ автомобиль мелуан 707-м нэс.
  •  
  • *   *   *
  • Зы километр зэбгъузэнатIэм цIыхуу щопсэу: Урысейм – 6, США-м – 42-рэ, Японием – 289-рэ, Инджылызым – 241-рэ, Франджым – 112-рэ, Китайм – 152-рэ, Бразилием – 19, Индием – 303-рэ, Италием – 189-рэ, Австралием – тIум тIэкIу щIигъу, Германием – 230-рэ, Израилым – 284-рэ, Индонезием – 108-рэ, Иорданием – 71-рэ, Пакистаным – 186-рэ, Сирием – 83-рэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым – 72-рэ, Адыгэ Республикэм – 59-рэ, Дагъыстэным – 49-рэ, Ингушым – 78-рэ, Къалмыкъым – плIы ири­мыкъу, Къэрэшей-Шэрджэсым – 31-рэ, Осетие Ищхъэрэ – Аланием – 88-рэ, Шэшэн Республикэм – 82-рэ.
  •  
  • *   *   *
  • Алыдж астрономхэм къызэрахутамкIэ, уафэм вагъуэбэ 48-рэ щыIэщ. Ауэ абыхэм я ужькIи нэгъуэщI астрономхэм ва­гъуэбэ 40 къагъуэтащ. А щIыкIэхэмкIэ нобэ къахутауэ уафэм вагъуэбэ 88-рэ щыIэщ. Вагъуэ­бэхэм яхэтщ гъэм и лъэхъэнэ хэхахэм деж фIэкIа уафэм щумылъагъухэр. Иджыри къа­мыхутэфауэ нэгъуэщI ва­гъуэбэхэри щы­IэнкIи хъуну къалъытэ щIэныгъэлIхэм.