ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Я нэгу зрагъэужь

2016-07-15

  • Унагъуэм, лъагъуныгъэм, зэхуэпэжыным я махуэр щагъэлъапIэм КъБР-м щыIэ МВД-м иригъэкIуэкI зэпеуэхэм, Iуэхугъуэхэм жыджэру хэт ныбжьыщIи 150-м щIигъу щыIащ Горький Максим и цIэр зезыхьэ Урыс къэрал драмтеатрым.
  • Ахэр еплъащ «Волшебная лампа Алладина» спектаклым. Гулъытэ зыхуащIахэм яхэтщ зи къалэн зыгъэзащIэу хэкIуэда я лэжьэгъухэм я бынхэри.
  • Республикэм къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ и министру щыта генерал-лейтенант Щоджэн Хьэчим а махуэ дыдэм ахэр Налшык иригъэблагъэри, ипподромым щригъэплъащ шы спорт лIэужьыгъуэхэмкIэ зэхьэзэхуэхэм.
  • НыбжьыщIэхэм театрымрэ ипподромымрэ щагъэлъэгъуар телъыджэ ящыхъуащ.
  • Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ министерствэу КъБР-м щыIэм и пресс-IуэхущIапIэ.