ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Нэпсо Нихьэт Тауфикъ и къуэр

2016-06-03

  • Израилым щыIэ Кфар-Камэ адыгэ къуажэм къыщалъхуа, къыщыхъуа Нэпсо Нихьэт и ныбжьыр илъэс 67-м иту дунейм ехыжащ. Ар и сабиигъуэм щегъэжьауэ гъуазджэмрэ спортымрэ япыщIауэ щытащ, егъэджакIуэуи лэ-жьащ. Хэкужьым къигъэзэжри, иужьрей илъэсхэм Мейкъуапэ щыпсэуащ.
  • Нэпсо Нихьэт гурэ псэкIэ пэрытащ лъэпкъымрэ жылагъуэмрэ яхуэщхьэпэну Iуэхухэм. Адыгэ макъа-мэ Iэмэпсымэхэм щIэблэр хуэгъэсэным, дин Iуэхухэм хуэущииным, тхылъхэр къыдэгъэкIыным, нэгъуэщI къалэнхэми и мылъкур жумарту хилъхьэрт, Хэкум къэзыгъэзэж ди лъэпкъэгъухэр тыншу ди лъахэм щыпсэунымкIэ сэбэпыш-хуэ яхуэхъурт.
  • Апхуэдэу цIыхуфIу, адыгагъэ хэлъу зэрыщытам я закъуэкъым Нихьэт адыгэ дунейм цIэрыIуэ щызыщIар. Ар хэтащ Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ГъэзэщIа-кIуэ гупым, Адыгейм и Хасэм. Лъэпкъым къыщIэхъуэ щIэблэм анэдэлъхубзэр ящIэным, ар егъэджакIуэхэм сабийхэм фIыуэ ирагъэлъагъуным хэкIы-пIэхэр къыхуилъыхъуэрт. Нихьэт Израилым щыхэхэс  и лъэпкъэгъухэмрэ хэкурысхэмрэ зэпызыщIэ лъэмыж яхуэхъурт, Кфар-Камэрэ Рихьэниерэ дэс адыгэхэм я Iуэху зыIутым щигъэгъуазэрт Хасащхьэм хэтхэр, хэкужьымкIэ щыхъыбархэр ди къуэшхэм ялъигъэIэсырт.
  • Нэпсом Къэбэрдей-Балъкъэрым, Къэрэшей-Шэрджэсым, Краснодар крайм, Абхъазым, Адыгейм ныбжьэгъу щикуэдт, цIыхугъэшхуэ зэрыхэлъым папщIэ пщIэ къыхуащIырт.
  • Хьэлъэу сымаджэ хъуа нэужь, Израилым яшэжат къыщрагъэIэзэну, ауэ дохутырхэм я Iэзэгъуэ хэмылъу къыщIэкIащ абы къеуэлIа узыфэм.
  • Нихьэт и унагъуэмрэ и Iыхьлыхэмрэ дахуощыгъуэ.
  • Ар зытелэжьа, зыщIэхъуэпсу щыта псор ди лъэпкъым Тхьэм къригъэхъулIэ.
  •  
  • Дунейпсо, Къэбэрдей Адыгэ хасэхэм хэтхэр,
  • «Iуащхьэмахуэ», «Нур» журналхэм, «Адыгэ псалъэ» газетым я лэжьакIуэхэр.