ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Даянэрэ ФатIимэрэ я зэфIэкI лъагэр

2016-05-07

  • «Урысейм и ХъумапIэ банк» ПАО-м и Ипщэ-КъухьэпIэ банкым и стипендие хэхар зыхуагъэувынухэр къыщыхаха зэпеуэм Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым щеджэхэр щытекIуащ.
  •  
  • «Къэралыр, правэр, экономикэр щэнхабзэм и ­пщалъэкIэ» урысейпсо студент щIэныгъэ-практи­кэ конференцыр къыщызэIуахым, еджапIэ нэхъыщхьэхэм я студентхэм ящыщу «Урысейм и ХъумапIэ банк» ПАО-м ­и Ипщэ-КъухьэпIэ банкым и зэпеуэ зэIухам щытекIуахэр щагъэнэIуащ. Бжьыпэр яубыдащ правэмкIэ, эко­номикэмрэ финансхэмкIэ институтым и 3-нэ, и 4-нэ ­курсхэм щIэсхэу Нэгъуей Даянэрэ Мусуковэ ФатIимэрэ. Урысейм и ХъумапIэ банкым и Къэбэрдей-Балъкъэр IуэхущIапIэм кадрхэмкIэ и къудамэм и унафэщI Шыпш Беслъэн зэ еджэгъуэ пIалъэкIэ (семестр) стипен­дие зэрыхухах сертификатхэр, гуфIэгъуэ щытыкIэм иту, те­кIуахэм яритыжащ.
  • - Мы программэм еджакIуэхэм я зэфIэкIыр игъэна­Iуэ къудейкъым, атIэ банк Iуэху зехьэкIэм и щэхухэми             хе­гъэгъуазэ,- къыхигъэщащ абы.
  • Студенткэхэр фIы дыдэу йоджэ, щIэныгъэ лэжьы­гъэ ирагъэкIуэкI, университетым и щэнхабзэ, жылагъуэ ­гъащIэм щыжыджэрщ.
  •  
  • Шал  ФатIимэ,
  • КъБКъУ-м и пресс-IуэхущIапIэм и лэжьакIуэ.