ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Кавказ Ищхъэрэм щыяпэ кафедрэ

2016-03-01

 • Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетымрэ Федеральнэ антимонопольнэ IуэхущIапIэм и щIыналъэ къудамэмрэ зэрызэдэлэжьэнум теухуа зэгурыIуэныгъэ мазаем и           19-м зэращIылIащ. Абы ипкъ иткIэ, КъБКъУ-м правэмкIэ, экономикэмрэ финансхэмкIэ и институтым хьэрхуэрыгъэ хабзэмрэ антимонопольнэ Iуэху зехьэкIэмрэ я лъабжьэубзыху кафедрэ къыщызэрагъэпэщынущ.
 •  
 • ЗэгурыIуэныгъэм Iэ щIадз.

  ЗэгурыIуэныгъэм Iэ щытрадза зэIущIэм хэтащ Урысейм и ФАС-м къэрал заказхэр зэрыхагуашэм кIэлъыплъынымкIэ и управленэм и унафэщI Демидовэ Татьянэ, КъБР-м и япэ вице-премьер Дадэ МуIэед, Федеральнэ антимонопольнэ IэнатIэм и щIыналъэ къудамэм и тхьэмадэ Пщыншэ Къазбэч, КъБКъУ-м и ректор Алътуд Юрий, еджапIэ нэхъыщхьэм и лэжьакIуэхэмрэ студентхэм-рэ.

 • - Мы Iуэхум мыхьэнэ хэха иIэщ, сыту жыпIэмэ, егъэджэныгъэр зэрыщыту жэуаплыныгъэшхуэ зыпылъ къалэнщ. Ди университетым и дежкIэ нэхъыщхьэ дыдэр ар къэзыухым и IэщIагъэмкIэ хуэфащэ IэнатIэ иIэнырщ, игъуэта щIэныгъэр къигъэсэбэпынырщ. Абы и лъэныкъуэкIэ щыIэ хэкIыпIэхэр нобэ зэтщIылIэ зэгурыIуэныгъэм игъэбелджылынущ, – къыхигъэщащ Алътуд Юрий, хьэщIэхэмрэ зэхуэсахэмрэ фIэхъус псалъэкIэ защыхуигъазэм.
 • ИужькIэ Демидовэ Татьянэ къеджащ УФ-м и ФАС-м и унафэщI Артемьев Игорь и тхыгъэм:
 • - Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетыр Кавказ Ищхъэрэм и еджапIэ нэхъыщхьэ нэхъ ин дыдэхэм ящыщщ. ЩIыналъэм экономикэм-         рэ щэнхабзэмрэ зыщегъэужьыным абы хуэфащэ хэлъхьэныгъэ хуещI.                    КъБКъУ-м правэмкIэ, экономикэмрэ финансхэмкIэ и институтым хьэрхуэрыгъэ хабзэмрэ антимонопольнэ Iуэху зехьэкIэмрэ я лъабжьэубзыху кафедрэ къызэрыщызэIуфхым къегъэлъагъуэ университетым и егъэджакIуэхэр зэманым зэрыдэбакъуэр. Кавказ Ищхъэрэм щыяпэ кафедрэр щIыналъэм а Iуэхум зыщегъэужьыным щIэдзапIэ хъарзынэ зэрыхуэхъунум, евгъэкIуэкI щIэныгъэ лэжьыгъэшхуэр абыкIэ зэрыхэкIыпIэфIым шэч къытесхьэркъым. Урысейм и ФАС-м и цIэкIэ, апхуэдэу си щхьэкIэ фи егъэджакIуэ псоми сохъуэхъу зэIузэпэщыныгъэрэ ехъулIэныгъэрэ яIэну.
 • ЗэIущIэр щекIуэкIым.

  Демидовэ Татьянэ къыхигъэщащ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм япэу къыщыхалъхьа мы Iуэхум тхыдэ мыхьэнэ зэриIэр.

 • - Щхьэхуэ зэрыхъу лъандэрэ монополие законодательствэр коммерцэмкIэ правэм и гуэдзэну щытыжкъым. Абы къыхэкIыу ар куууэ джыпхъэщ. Законодательствэм зэрызиужьыр къэплъытэмэ, мыпхуэдэ кафедрэхэр, апхуэдэу зи гугъу тщIы Iуэхум и нэгъуэщI унэтIыныгъэхэм тещIыхьахэр еджапIэ нэхъыщхьэхэм къыщызэIухын хуейуэ зэманым къегъэув, – къигъэлъэгъуащ абы, къызэрырагъэблэгъам щхьэкIэ фIыщIэ яхуищIа нэужь.
 • - ДэркIи ди IэнатIэм дежкIи мы зэгурыIуэныгъэм мыхьэнэшхуэ иIэщ. Антимонопольнэ правэмрэ антимонопольнэ Iуэху зехьэкIэмрэ дэтхэнэ зыми ехьэлIащ. ФыхьэрычэтыщIэу фи хуитыныгъэхэр зыхуэдэм фыщыгъуазэмэ, фи бизнесыр ефIэкIуэнущ, – захуигъэзащ Пщыншэ Къазбэч зэхуэсахэм. Абы къыхигъэщащ антимоно- польнэ Iуэху зехьэкIэм хуэIэзэ IэщIагъэлIхэр нобэ зэрымащIэр икIи КъБКъУ-м дяпэкIэ къыщIэкIынухэм зи унафэщI IэнатIэр къыхахыну зэращыгугъыр къигъэлъэгъуащ.
 • ЗэIущIэм и кIэухым ректор Алътуд Юрий ФАС-м фIыщIэ хуищIащ хьэрхуэрыгъэ хабзэмрэ антимонопольнэ Iуэху зехьэкIэмрэ я лъабжьэубзыху кафедрэ КъБКъУ-м къыщызэIухынымкIэ къазэрыдэIэпыкъуам папщIэ.
 •  
 • Дол Иннэ,
 • КъБКъУ-м и пресс-IуэхущIапIэм
 • и лэжьакIуэ.