ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Сабийхэми адэ-анэхэми я дзыхь ирагъэз

2016-02-19

 • Урысей Федерацэм бэнэкIэ хуитымкIэ щIыхь зиIэ и гъэсакIуэ Ащнокъуэ Мухьэмэд и хъыбарыфI куэд ди щIыналъэм и закъуэ мыхъуу, къуэш республикэхэм, уеблэмэ хамэ къэралхэм щаIуатэ. Ар гъэщIэгъуэнкъым: мы спорт лIэужьыгъуэмкIэ сыт хуэдэ зэхьэзэхуэ къэралым, дунейм щекIуэкIми, Мухьэмэд и гъэсэнхэр абы хэтщ икIи увыпIэфIхэр яубыдауэ къокIуэлIэж.
 •  
 • Урысей Федерацэм бэнэкIэ хуитымкIэ щIыхь зиIэ и гъэсакIуэ Ащнокъуэ Мухьэмэд и гъэсэнхэм ягъусэу.

 • Мухьэмэд СпортымкIэ сабий-ныбжьыщIэ школым и тренерщ. Абы быдэу и фIэщ мэхъу гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэ мазэхэм цIыкIу-хэм спортыр IэщIыб ящIыным зэранышхуэ зэрыхэлъыр, Iэпкълъэпкъыр зэрыщыужыр. Аращи, Ащнокъуэр зэпымыууэ сабийхэм ядолажьэ, пщэдджыжь къэс стадионым иту урохьэлIэ. Ар тфIэгъэщIэгъуэну, нэхъыжьыфIыр зэдгъэцIыхуну, и гъэсэкIэр зэдгъэлъагъуну я зи чэзу зыгъэсэныгъэм зредгъэхьэлIащ.
 • Езым теухуауэ абы зыри тхужегъэIакъым.
 • - Ар щхьэщытхъуагъщ, хабзэми къекIуркъым, езы цIыкIухэм епсалъэ, абыхэм я ехъулIэныгъэхэм тетхыхьи нэхъыфIщ, – къыджиIащ Мухьэмэд.
 • Сабий стадионым цIыкIухэр куэду итщ, адэ-анэхэр я бынхэм ежьэу лъэныкъуэкIэ щызэхэтщ.
 • - Си щхьэкIэ си быныр Мухьэмэд хуэдэ гъэсакIуэ зэрыIэрыхьам хуабжьу сыщогуфIыкI, – жеIэ Тенджыз Ася. – Ащнокъуэм и хъыбарыфI къекIуэкIыу зэхэтхырт, и гъэсэнхэм сытым дежи ехъулIэныгъэхэр яIэу, хабзэ яхэлъу игъасэу жаIэрти, дыкъыкIэлъыгъуэзащ. ИкIи дыхущIегъуэжакъым. Сабийр и щхьэ кIэлъыплъыжу, илэжьамкIэ жэуап ихьу, щыпкъэу, зэпIэзэрыту егъасэ. Гу зылъыттаращи, цIыкIухэм гъэсакIуэм жиIэхэр хъарзынэу зэхалъхьэ.
 • - Дэри Ащнокъуэм и цIэр фIыкIэ ираIуэу, и щытхъу зэхэтхати, дыкъэкIуащ, – псалъэмакъым къыпещэ Жыгун Ланэ. – ЩIалэ цIыкIур илъэсибл хъуауэ къыщытшам, тIэкIу гъэфIауэ, щхьэхынэу апхуэдэт. Мазищ щыдэкIам къыпхуэмыцIыхужыну зихъуэжат, и хьэлкIи, и щытыкIэкIи, и теплъэкIи, и еджэнымкIи фIы и лъэныкъуэкIэ зиужьащ. Япэм пщэдджыжьым къэбгъэтэджын папщIэ къаруушхуэ ухуейт. Иджыпсту езыр-езыру къыщолъэт, псынщIэу зегъэхьэзырри, унэм къыщIокI. Гуапэ тщохъу ар гъэмахуэми ди сабийхэм къазэрыдэлажьэр. Абы щхьэкIэ абы улахуэ къратыркъым, цIыкIу-хэр Iуэхуншэу уэрамым димыгъэтын, мазибгъум къриубыдэу зыхуигъэсар яIэщIэмыхужын папщIэ яхэтщ. Ди зэманым апхуэдэ къыпхуэзыщIэн куэд щыIэ?! И гуащIи и зэмани зытригъэкIуадэ сабийхэм я ехъулIэныгъэм Мухьэмэд и цIэр фIыкIэ ягъэIуну си гуапэщ.
 • Урыс Радимэ зэрыжиIэмкIэ, Ащнокъуэ Мухьэмэд и фIыгъэкIэ сабийхэм я гъэсэныгъэри нэхъыфI хъуащ, жэуаплыныгъэри зыхащIэу щытщ. Абы и псалъэхэм къызэрыхэщамкIэ, Ащнокъуэр фIы дыдэу щыгъуазэщ дэтхэнэ и зы гъэсэнми и Iуэху зыIутым, апхуэдэуи ныбжьыщIэр зыхэтыну зэхьэзэхуэм хуэмыхьэзыру гу лъитамэ, игъэкIуэнукъым, ар абы и узыншагъэмкIи и психикэмкIи зэран хуэхъуну къелъытэри.
 • - И гъэсэнхэм я закъуэкъым ар щапхъэу къэзылъытэр, адэ-анэхэри дызэкъуигъэуващ, абы и дуней тетыкIэр гъуазэ тхуэхъуащ, – жеIэ Радимэ.
 • Мухьэмэд теухуауэ псалъэ гуапэхэр я мащIэтэкъым абы и гъэсэнхэми.
 • - Сэ илъэсибгъу сохъу, Мухьэмэд деж сыкъызэрыкIуэрэ илъэсым нэблэгъащ, – жеIэ Жыгун Iэдэм. – Зы тренировки зэрыблэзмыгъэкIыным сыхущIокъу, ди гъэсакIуэм жиIэ псори зэрызыхэслъхьэным иужь ситщ. Сэ сыхуейщ Мухьэмэд ди текIуэныгъэхэмкIэ дгъэгушхуэну.
 • Урыс Азрэт илъэсий хъууэ аращ. И ныбжьыр мащIэми, балигъым хуэдэу мэпсалъэ:
 • - ЗыкIи гъуэгуанэр къызэмыхьэлъэкIыу Ислъэмей сыкъикIыурэ сыкъокIуэ Мухьэмэд деж. Мыбы къекIуалIэхэр псори зэкъуэшым хуэдэу дызэхущытщ, зыр адрейм дыдоIэпыкъу. Сэ сыщIохъуэпс чемпион сыхъуну. Дуней псом куэдрэ щытекIуа Махуэ Билал Мухьэмэд и гъэсэну щытащи, дэри апхуэдэ ехъулIэныгъэшхуэхэр къыхуэтхьыну дыщIохъуэпс.
 • Спортым и закъуэ мыхъуу, дуней тетыкIэм, хабзэм, псэукIэм, напэм, цIыхугъэм щIэблэр хуэзыгъасэ нэхъыжь щэджащэм узыншагъэ быдэ иIэу, и щIыхьым хэхъуэу, и IэщIагъэм и хъер илъагъуу псэуну ди гуапэщ.
 •  
 • Фырэ Анфисэ.