ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Нэхъ Iэпкълъэпкъ зэкIуж зиIэхэр ди щIыналъэра щыпсэур?

2016-02-02

  • Урысейм щыпсэу цIыхухэм ящыщу зи Iэпкълъэпкъ нэхъ зэкIужу къалъытахэр ди щIыналъэм щыпсэууэ Интернетым сыкъызэрыщеджар гъэщIэгъуэн сщыхъуащ.
  • Бейтыгъуэн З.,
  • Налшык къалэ.
  •  
  • ШхэнымкIэ урысейпсо щIэныгъэ къэхутакIуэ институтым картэ зэхилъхьащ къэралым нэхъ пшэру щыпсэу цIыхухэм ятеухуауэ. А къэхутэныгъэхэм ятепщIыхьмэ, Къэбэр-дей-Балъкъэрыр ящыщ зы хъуащ зи Iэпкълъэпкъ нэхъ зэкIужхэр здэщыIэу къалъыта щIыналъэхэм. Ди республикэм абыкIэ ипэ ищащ Удмуртиер, Оренбург областыр, Красноярск, Приморск крайхэр.
  • - А къэхутэныгъэхэр сэри гъэщIэгъуэн сщыхъуащ, – жеIэ дохутыр-диетолог, медицинэ щIэныгъэхэм я доктор Дубовой Роман (Ставрополь). – Кавказ Ищхъэрэм и дэнэ щIыналъэми щыпсэухэм лымрэ тхьэвымрэ къыхэщIыкIа шхыныгъуэхэр нэхъ къащтэ. Апхуэдэу лIэщIыгъуэ зыбжанэ хъуауэ къокIуэкI, ауэ Кавказым ис лъэпкъхэм зэгуэр я Iэпкълъэпкъыр куэдрэ зэрагъакIуэу щытамэ, иджыпсту апхуэдэу щытыжкъым.
  •  
  • АиФ, №4, 2016 гъэ.