ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Езым и дамыгъэ иIэщ

2015-12-09

  • КъБРм и Жылагъуэ палатэм къыщапщытэжащ IуэхущIапIэм и дамыгъэ егъэ­щIыным теухуауэ республикэм щекIуэкIа зэхьэзэхуэм къри­кIуахэр. Зэпеуэм ирагъэхьа лэжьыгъэ 14м щыщу 4р школакIуэхэм я IэдакъэщIэкIт, адрейхэр балигъ­хэм ящIат. Iуэхум хэтащ сурэтыщI Iэзэ­хэри, дизайнерхэри, сурэт щIыным дихьэххэри.
  • Жылагъуэ палатэм и лэжьакIуэхэр куэдрэ зэчэнджэща нэужь, нэхъыфIу къалъытащ «КабардиноБалкария» РИАм и редактор нэхъыщхьэм и къуэдзэ Бэрбэч Хьэмзэт и лэжьыгъэр. Жылагъуэ палатэм и дамыгъэр абы къигъэлъэгъуащ зи Iэхэр зэрыIыгъ цIыхухэм я теп­лъэкIэ. Абы нэсу къыхощ Жылагъуэ палатэм и къалэн нэхъыщхьэр  цIыху­бэмрэ властымрэ я зэпы­щIэныгъэр гъэ­быдэ­ныр. Дамыгъэм и кум къощ ­КъБРм и къэрал ныпым и фэхэр, Iуащ­хьэмахуэ и ­теплъэр. Дамыгъэм Жыла­гъуэ палатэм и цIэр тетхащ адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ.
  • Молэ Iэсият.