ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Iущхэм я зэпеуэ

2015-11-04

  • Урысей МВД-м и Новгород Ищхъэрэ академием школакIуэхэм папщIэ иригъэкIуэкIынущ «Экономикэр хъумэн» урысейпсо олимпиадэ.
  •  
  • Аркъызэрагъэпэщ Урысей МВД-м экономикэ шынагъуэншагъэмрэ коррупцэм пэщIэтынымкIэ и къулыкъум и пщIэр нэхъри къэIэтын, экономикэ, Iулъхьэ щIэпхъаджагъэхэм ебэныным щIалэгъуалэр къыхашэн, къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ IэнатIэхэм щылэжьэну зи мурад щIалэгъуалэр къыхахын папщIэ.
  • Олимпиадэр IыхьитIу екIуэкIынущ:
  • - пэщIэдзэр (интерне-    тымкIэ упщIэхэм жэуап етын);
  • - кIэухыр (Урысей МВД-м и академием Новгород Ищхъэрэ щыIэм кIуэуэ е видеоконференц зэпыщIэныгъэр къагъэсэбэпу дерсхэр гъэзэщIэн).
  •  Олимпиадэм ирагъэблагъэ 8-11-нэ классхэм щIэсхэр. Абы и дерсхэр къыхах «Обществознание» школ программэм ипкъ иткIэ.
  • Олимпиадэм хэтыну гукъыдэж зиIэ школакIуэхэм 2015 гъэм дыгъэгъазэм и 1 пщIондэ зрагъэтхыу Новгород Ищхъэрэ щыIэ академием и na.mvd.ru сайтым    лъэIу тхылъ ягъэхьын икIи щатхкIэ къыхуагъэлъагъуэ пIалъэм къриубыдэу интернетымкIэ упщIэхэм жэуап иратын хуейщ.
  • Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ министерствэу
  • КъБР-м щыIэм и пресс-IуэхущIапIэ.