ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Анэмрэ сабиймрэ зыхуей щыхуэзэнущ

2015-10-22

  • Жэпуэгъуэм и 21-м КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий Налшык и Дубки хьэблэм щаухуэ Перинатальнэ центрым щыIащ, икIи  Iуэхур здынэсар зригъэлъэгъуащ. Iэтащхьэм и гъусащ властым и федеральнэ органхэмрэ Москва и Правительствэмрэ ядэлэжьэнымкIэ КъБР-м и Iэтащхьэм и лIыкIуэ хэха Губин Геннадий, КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий, министрхэмрэ ухуакIуэ компаниехэм я лIыкIуэхэмрэ.
  •  
  • УФ-м и Президент Путин Владимир и накъыгъэ унафэхэм япкъ иту яухуэ а центрыр.
  • Ар ирегъэкIуэкI «Медицинский комплекс Юникс» ООО-м, «Город Строй» IуэхущIапIэр и дэIэпыкъуэгъуу.
  • Перинатальнэ центрым гъуэлъыпIи    130-рэ щIэхуэу щытынущ, абы цIыху 600 щылэжьэнущ,  и инагъыр метр зэбгъузэнатIэ мин 32-м ноблагъэ. Абы  и консультацэ-диагностикэ къудамэм зы махуэм хуэзэу цIыхуищэм нэсым Iуэхутхьэбзэ щыхуащIэфынущ, етIуанэ къатым щыIэну сабий сымаджэщым гъуэлъыпIэ 30, гинекологием – 20, акушерскэм – 80 щIэтынущ. Къатхэм тетыну  къудамэхэр  зыхуэдэхэр   къыжраIэурэ зрагъэплъыхьащ  КIуэкIуэм.
  • - Иджырей Iэмэпсымэхэм я фIыгъэкIэ ухуэныгъэхэр зэрекIуэкIым ИнтернеткIэ дыкIэлъыплъыну Iэмал диIэми, уи нэкIэ плъагъум хуэдэ щыIэкъым, – щыжиIащ КIуэкIуэ Юрий иужькIэ къызэрагъэпэща зэIущIэм. – Мы проектым хэт псоми Iуэхур гъэкIуэтэнымкIэ защIэзыгъэкъуахэм фIыщIэ яхуэсщIыну сыхуейщ. Абыхэм зрихьэлIэ гугъуехьхэм емылъытауэ, лэжьыгъэр зэфIах, къагъэлъэгъуа пIалъэм зэрыфIэмыкIынум иужь итщ. ФIыуэ къызгуроIуэ лъэпощхьэпо гуэрхэми фызэрыхуэзэр, абы къыхэкIыу, Iуэхур зытетыр щIэуфа хэмылъу къыжыфIэну сыхуейт, дэ тхузэфIэкIымкIэ дывдэIэпыкъуфын хуэдэу. Арыншамэ, ди Iуэхур ипэкIэ кIуэтэнукъым. Фэ фIыуэ фыщыгъуазэщ мы IуэхущIапIэм къэралым, республикэм дежкIэ мыхьэнэшхуэ зэри-Iэм. Абы щызэфIагъэкIыну медицинэ Iуэхутхьэбзэхэм хуей хъухэр куэдщ. Сэ щыгъуазэ сызэращIамкIэ, ди республикэм ис бзылъхугъэ уэндэгъухэм я процент 40 – 45-р лейуэ зыхуэсакъыпхъэхэм хагъэхьэ. Абы ипкъ иткIэ, мы IуэхущIапIэр щIэблэ узыншэ къытщIэхъуэнымкIэ хуабжьу сэбэпщ, – жиIащ республикэм и Iэтащхьэм.
  • «Юникс» компанием и техникэ унафэщI Ефремов Игорь журналистхэм я упщIэхэм жэуап щаритым жиIащ, фIагъкIэ къэплъытэмэ, Перинатальнэ центрым ещанэ нагъыщэр зэрыхуагъэфащэр.
  • - Ещанэ нагъыщэм и мыхьэнэр хуабжьу лъагэщ. Абы хуэкIуэу доухуэ мы Перинатальнэ центрыр, «Б» нагъыщэр нэхъыфI дыдэхэращ, апхуэдэу дыухуэр щIэныгъэ центрхэрщ. Ар щыхьэт тохъуэ мы IуэхущIапIэр сыт и лъэныкъуэкIи къызэгъэпэщауэ зэрыщытынум. Мыбы цIыхубз уэндэгъухэм, къалъхуагъащIэхэм я узыншагъэм зэщхьэщыхауэ щыкIэлъыплъынущ, мылъхуэсхэр зыщIэлъын, абыхэм я хьэлъагъым щыхагъэхъуэн къудамэхэр иIэнущ. Центрым щеIэзэфынущ грамм 500 фIэкIа мыхъуу       къалъхуа сабийхэми. Ухуэныгъэр щыщIэддзам гугъуехь куэдым дыIущIащ, 2011 гъэм ухуэныгъэр ирагъэжьами, проектыр 2005 гъэм ящIати, зэманым декIужыртэкъым.
  • - А зэманым метр зэбгъузэнатIэ 970-рэ хуэдиз хъууэ ящIа ухуэныгъэхэр ткъутэжын хуей хъуащ, – къыпещэ адэкIэ «Юникс» компанием капитальнэ ухуэныгъэмкIэ и          къудамэм и унафэщI Гузенкэ Сергей. -         Дауи, абы ди лэжьыгъэр  кIыхьлIыхь  ищIащ. А щхьэусыгъуэхэм зэмани мылъку леи текIуэдащ. Ауэ щыхъукIи, дэ лэжьыгъэхэр щIэгъэхуэбжьауэ зэредгъэкIуэкIым и фIыгъэкIэ, 2016 гъэм и накъыгъэ мазэм ар  нэдгъэсыну дыщогугъ.
  • Щомахуэ  Залинэ.