ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Хейм и лъыр хамэм ещIэж

2015-10-03

 • КъыптекIуэр лъэщщ.
 • МафIэм сахуэ ещIри, дзэм шхахуэ ищIыркъым.
 • Шу гъуэгурыкIуэм бзыпхъэ трех.
 • Хамэхьэр къохьэри, унэхьэр иреху.
 • ЗыщI нэхърэ еплъ нэхъ Iэзэщ.
 • Джэду здэщымыIэм дзыгъуэ щоятэ.
 • Мыдэф и Iуданэ кIыхьщ.
 • Зи игъуэр дахэщ.
 • Ныбгъуэр бгъасэми, хьэсэр и плъапIэщ.
 • Хейм и лъыр хамэм ещIэж.
 • Хуарэр дэхуэхмэ, гум йокъу.
 • ЦIыхум я фэр зэрызэхуэмыдэм хуэдэу, ягури зэхуэдэкъым.
 • Чэзу зимыIэ щыIэкъым.