ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Маитхъур сэбэпщ

2015-10-03

  • Джатэ Iэпщэ – ар тхъурыжь гъэжьащ. Апхуэдэу щIеджэр джатэ Iэпщэм ещхьщи аращ.
  • НэщI мазэм хуагъашхэ Iэщым нэщI укIкIэ йоджэ.
  • Дудакъыр губгъуэ джэдкъазщ. Ар унагъуэ гуэгушым ещхьщ икIи яшх, ауэ абы и лыр нэхъ быдэщ. Унагъуэм щагъэхъу гуэгушым къыхащIыкI шхыныгъуэ псори абы илми къыхащIыкI, кIуэцIфэцIхэри яшх.
  • Маитхъур мэкъуауэгъуэм и 15 пщIондэ щIахуарауэ ябж, икIи ар узыфэ куэдымкIэ сэбэпышхуэщ.
  • Былым зэзым аушыджэрдэсхэр «укIын IэфIкIэ» йоджэ.