ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Кайя Ялчын КъБР-м зыщеплъыхь

2015-09-26

  • Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ, «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд деж дыгъуасэ щыхьэщIащ Тыркум къикIа ди лъэп­къэгъухэмрэ абыхэм я ныбжьэгъухэмрэ.

  •  
  • Адыгэ Iуэхум жыджэру хэт Iэдэмей Хьикмэт,Елъыхъу Исмэт сымэ къыздашащ тырку тхакIуэ цIэрыIуэ, шэрджэсхэм ятетхыхьа Кайя Ялчынрэ Истамбыл дэт тхылъ тедзапIэхэм ящыщ зым и унафэщI,  абазэ щIалэ КIуэкIуэ Эрканрэ.
  • ХьэфIыцIэм хьэщIэхэм яхуиIуэтащ хэкурыс адыгэхэм нобэ я псэукIэр, «Адыгэ псалъэ» газетым и Iуэху зыIутыр.
  • Къэбэрдей-Балъкъэрым хуабжьу зи нэ къыхуикIыр, томищ хъу «Шэрджэсхэр» тхылъхэр зи Iэдакъэ къы­щIэкIа Кайя Ялчынти, махуэ зыбжанэ хъуауэ ди щIыпIэ дахэхэм зыщеплъыхь. «Дунейм и дахагъым, хьэуам и къабзагъым нэмыщI, хуабжьу сигу ирихьащ КъБР-м щыпсэу цIыхухэр. Абыхэм я нэгур зэIухащ, хьэщIэкIэ фIыщ, гуапэхэщ. Сэ сызытетхыхьа пасэрей хабзэжьхэр зэрыщытауэ къахэмынами,  адыгэ хабзэр зэрахэлъыр къапщIэу цIыхухъуи цIыхубзи зэпIэзэрытщ, гуакIуэ-хэщ», – къыддэгуэшащ тырку тхакIуэр.
  • Ди лъэпкъэгъухэри абыхэм я гъусахэри къызэрыддэгуэша гупсысэхэр ди газетым и къыкIэлъыкIуэ къыдэ-кIыгъуэхэм ящыщ зым къытеддзэнщ.
  • Къэбарт Мирэ.
  • Сурэтыр  Къарей  Элинэ  трихащ.