ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Напэм техуэр жьэм жеIэф

2015-09-26

  • Жыгым и пщIащэр и фащэщ.
  • ЗэдэмыпсэуитI зэнтIэIуркъым.
  • Къанжэр и бзэ токIуадэ.
  • Къапхъэнми имыгъапцIэ иубыдыркъым.
  • Напэм техуэр жьэм жеIэф.
  • Нэгур гум и гъуджэщ.
  • Псым хэхуа гъущэу къыхэкIыжыркъым.
  • ПцIы упсыным есар укIытэжыркъым.