ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Iэмалхэр жыджэру къагъэсэбэп

2015-08-20

  • «Урысейм и хъумапIэ банк» ОАО-м и Кавказ Ищхъэрэ банкым и «ХъумапIэ банк Онлайн» Iуэхутхьэбзэр къэзыгъэсэбэпхэм я бжыгъэм мы гъэм и етIуанэ кварталым цIыху мини 110-м щIигъукIэ хэхъуащ. Ар япэ мазищым елъытауэ хуэдищкIэ нэхъыбэщ. Псори зэхэту щIыналъэм и цIыху мин 786-м иджыпсту а Iэмалыр къагъэсэбэп.
  •  
  • Интернет-банкингымкIэ, банкым и хэщIапIэхэм мыкIуэу, счетым пыщIа Iуэху зэмылIэужьыгъуэхэр зэфIахыфынущ. Къапщтэмэ, абыкIэ коммунальнэ Iуэхутхьэбзэхэм, телефон связым хуэзэхэр, ГИБДД-м щыхуатх къуэдыхэр яхуэтынущ, онлайн счетхэр къахузэIухынущ, «Автоплатёж» Iуэхутхьэбзэм зыпащIэфынущ, апхуэдэу Урысейм и Пенсэ фондым ахъшэ халъхьэфынущ, ХъумапIэ банкым, адрей кредит IэнатIэхэм я щIыхуэхэр яхуэпшыныжынущ, ахъшэу къагъэсэбэпыр зэпабжыфынущ, нэгъуэщI куэди яхузэфIэгъэкIынущ.
  • Компьютер щхьэхуэм ирилажьэхэм, щIыпIэ жыжьэм хуэщIа IOS, Аndroid, Windows Phone Iэмэпсымэхэр зиIэхэм онлайн-банкингым зыпащIэфынущ. Кавказ Ищхъэрэ банкым дэлажьэ цIыху мин 212-м «ХъумапIэ банк Онлайн»  Iуэхутхьэбзэм  къызэригъэпэщ а Iэмалхэр нобэ жыджэру къагъэсэбэп.
  •  
  • «Урысейм и ХъумапIэ банк»
  • ОАО-м и Кавказ Ищхъэрэ банкым
  • и пресс-IуэхущIапIэ.