ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Нэхъыжьым йогуапэ

2015-08-18

  • Физкультурникым и махуэм ирихьэлIэу «Акрополь» нэгузегъэужьыпIэм щекIуэкIащ КъБР-м СпортымкIэ и министерствэм къызэригъэпэща Iуэхугъуэ гуапэ. Абы кърагъэблэгъат республикэм и спорт щIыхьыр зыIэта гупышхуэ.
  •  
  • Налшык къалэмрэ республикэм и районхэмрэ къикIа нэхъыжьхэм псалъэ гуапэкIэ зыхуагъэзащ КъБР-м и Парламентым спортымрэ туризмэмкIэ и комитетым и Iэтащхьэ Къардэн Мурат, республикэм спортымкIэ и министрым и къуэдзэ Хэжь Заур, Урысей ДОСААФ-м КъБР-м щиIэ къудамэм и тхьэмадэ ЗэкIуий Мухьэжид, «Динамо» урысейпсо физкультурэ-спорт зэгухьэныгъэм и щIыналъэ къудамэм и унафэщI Фролов Сергей сымэ.
  • Зауэм, лэжьыгъэм, IэщэкIэ ЗэщIэузэда Къарухэмрэ хабзэхъумэ IэнатIэхэмрэ я ветеранхэм я Къэбэрдей-Балъкъэр жылагъуэ зэгухьэныгъэм и Iэтащхьэ Шыхъуэбахъуэ Мухьэмэд а зэгухьэныгъэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 25-рэ зэрырикъуам и медалхэр яритащ Олимп чемпион Къардэн Мурат, спортым и ветеранхэу Къуэдзокъуэ Анатолий, Уянаев Владимир,          Петренкэ Владимир сымэ.
  • ХьэщIэ лъапIэхэм папщIэ Iэнэ берычэт ягъэуващ. ЗэIущIэм и кIэухыу фэеплъ сурэтхэр зытрагъэхащ.
  • Дыгулыбгъу Мырзэкъан.