ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ХьэщIэр зи щIасэ Кавказ

2015-08-13

  • «Мэшыкъуэ-2015» Кавказ Ищхъэрэ щIалэгъуалэ зэхыхьэм хэтахэм я проект нэхъыфIхэм щыхэплъащ «Кавказ Ищхъэрэм и курортхэр» ОАО-м къызэригъэпэща зэхьэзэхуэм. Абыхэм ящыщу нэхъыфIу къалъытахэм «Архъыз» зыгъэпсэхупIэм и резидентхэм я советыр хэплъащ.
  •  
  • - Проектхэм япкърылъ гупсысэ нэхъыщхьэр гулъытэншэу къэбгъэнэнкIэ Iэмал зимыIэт, – жиIащ «Кавказ Ищхъэрэм и курортхэр» ОАО-м и унафэщIым и къуэдзэ Губа Максим, зэпеуэм и кIэух Iыхьэм щытекIуа командитIым ехъуэхъуу тыгъэ лъапIэхэр щаритыжым. – Абыхэм «ХьэщIэр зи щIасэ Кавказ» къыхуеджэныгъэм щIэт хабзэ-бзыпхъэ дахэхэр иджырей бгы-лыжэ курортхэм я лэжьыгъэм хэбгъэхьэ зэрыхъуну щIыкIэр зэпкърыхауэ къыщыгъэлъэгъуащ.
  • ТекIуа гупитIым ящыщ зым хэт Байрамкуловэ Даринэ зэрыжиIэмкIэ, гъэм и сыт хуэдэ зэманми туристхэр куэду здэкIуэ «Архъыз» зыгъэпсэхупIэм и лэжьыгъэм «ХьэщIэр зи щIасэ Кавказ» проектым щIэлъ гупсысэр къыщыбгъэсэбэп хъунущ.
  • Апхуэдэ Iэмалхэм ящыщ зыуэ къалъытэ Кавказым щыпсэу лъэпкъхэм ижькIэрэ къыддекIуэкI тхыпхъэ-щIыпхъэ дахэхэмкIэ езы зыгъэпсэхупIэ щIыпIэхэмрэ абыхэм щыIэ хьэщIэщхэмрэ гъэщIэрэщIэныр, апхуэдэуи, IэпэIэсагъэм щыхурагъасэ мастер-классхэр къыщызэIухыныр, хьэщIэщхэм лъэпкъ макъамэ гуакIуэхэр щабэу щыгъэIуныр, къинэмыщIхэри.
  • Зэпеуэ хэгъэщхьэхукIам бжьыпэр къыщызыхьа гупитIым ящыщу етIуанэм къигъэлъэгъуа проектым зыгъэпсэхуакIуэхэм я Iэзагъэм щыхагъахъуэ хъуну лъэщапIэ цIыкIухэр зыхуэдэн хуейм нэхъ убгъуауэ щы-топсэлъыхь.
  • - ЛъэщапIэм щIыхьэ туристым къыздэкIуа щIыпIэм иришу и благъэм е и ныбжьэгъум зэрыхуэупсэн хьэпшып цIыкIур езым и IэкIэ зэрыхуейм хуэдэу ищI хъунущ, – жеIэ проектым елэжьахэм я пашэ Ержыб Ислъам. – ХьэщIэм узэрыпежьэ, зэребгъэжьэж щIыкIэми куэд елъытащ. ЗыгъэпсэхуакIуэ къыпхуэкIуа цIыхур бжэщхьэIум къызэребакъуэу, япэщIыкIэ IэфIыкIэрэ бгыхэм къыщыкI шей зэхэщIакIэ бгъэхьэщIэ, щебгъэжьэжкIи здэщыIар гукъинэж щызыщI хьэпшып цIыкIухэр тыгъэ хуэпщI хъунущ.
  • «Мэшыкъуэ» зэхыхьэр илъэс зыбжанэ хъуауэ йокIуэкI. Ар къызэзыгъэпэщхэм «Кавказ Ищхъэрэм и курортхэр» ОАО-р 2012 гъэм къыщыщIэдзауэ жыджэру ядолажьэ. ЛъэныкъуитIми зэращIылIа зэгурыIуэныгъэм ипкъ иткIэ, щIалэгъуалэмрэ мы компанием и унафэщIхэмрэ зыхуагъазэ, бизнес-проектхэм я зэпеуэ-хэм хагъэхьэ, щIыналъэм туризмэм зыщегъэужьынымкIэ щыIэ хэкIыпIэхэм хагъэгъуазэ.
  •  
  • КЪУМАХУЭ Аслъэн.