ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Сабийхэмрэ тхылъхэмрэ

2015-08-05

  • Зи нэм имылъагъухэм я республикэ библиотекэм къыщызэрагъэпэщащ «Гъэмахуэ» зыфIаща сабий клуб. Абы къекIуалIэ цIыкIухэм пщIэншэу ядэлэжьэнущ тхылъ хъумапIэм и лэжьакIуэхэу Хьэщхъуэжь Динэрэ Гуо Елизаветэрэ.
  •  
  • Мыбыхэм къызэрыджаIамкIэ, клубым яфIэфIу къокIуэ зи нэм сэкъат иIэхэм я мызакъуэу, библиотекэм и Iэгъуэблагъэм ит къат куэд хъу         унэхэм щыпсэу цIыкIухэри (цIыхуи 10 – 15). Абыхэм сурэт ирагъэщI, пластилиным ирилажьэу ягъасэ. «Зы сыхьэтым нэбла- гъэкIэ сабийхэм дадолажьэ икIи абы и фIыгъэкIэ хуэмурэ ахэр тхылъ еджэнми дыдогъэхьэх», – жаIэ гъэсакIуэ ныбжьыщIэхэм. Клубыр гъэмахуэр икIыху лэжьэнущ. Псом нэхърэ нэхъыщхьэращи, цIыкIухэр IэпщIэлъэпщIэным драгъэхьэх, адэ-анэхэми ягу мыныкъуэу гъэсакIуэхэр кIэлъоплъ.
  •  
  • Шэрэдж Дисэ.