ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Сабийхэм ящIоупщIэ

2015-07-22

  • Республикэм и автоинспектор нэхъыщ-хьэ Бэджыдэ Юрий ящIэупщIащ гъуэгум къыщыхъуа насыпыншагъэм фэбжь къыхахауэ сымаджэщым щIэлъ сабийхэм.
  •  
  • Ислъамрэ Даринэрэ фэбжь зэмылIэужьыгъуэхэр ягъуэтауэ республикэм и сабий сымаджэщым зэрыщIэлърэ тхьэмахуитIым нэсащ. Сабийр зрапхэ шэнтым хуэдэ къамыгъэсэбэпу автомашинэм зэрисаращ Ислъам и фэбжьыр къызыхэкIар. ШколакIуэ цIыкIу (япэ класс) Даринэ и закъуэу уэрамым къыдыхьэри, машинэм пэщIэхуащ.
  • Гъуэгу полицей нэхъыщхьэр сабийхэм епсэлъащ, я узыншагъэр зыхуэдэр зригъэщIащ. Ислъам цIыкIу сабий автошэнтжьейрэ зэрыджэгу автомашинэрэ, Даринэ – мыщэ хужьышхуэ яритащ.
  • КъБР-м и Къэрал автоинспекцэм и лэжьакIуэхэм я мурадщ гъуэгум къыщыхъу насыпыншагъэхэм фэбжь къыхэзых сабийхэм зыщIагъэкъуэныр хабзэ зыхуащIыжыну.
  •  
  • КъБР-м щыIэ МВД-м и УГИБДД-м и пресс-IуэхущIапIэ.