ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

«ХьэщIэ зи щIасэ Кавказ»

2015-07-17

 • Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм хиубыдэ хэгъуэгухэм «ХьэщIэ зи щIасэ Кавказ» еджапIэхэр къыщыщызэIуахкIэ, Гаагэ щыщ IэщIагъэлIхэр къадэIэпыкъуну хьэзырщ.
 •  
 • Абы теухуа зэIущIэ иджыблагъэ Псыхуабэ щекIуэкIащ. Зэхыхьэм хэтащ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ университетым и япэ проректор Сумской Дмитрий, «Кавказ Ищхъэрэм и курортхэр» ОАО-м и унафэщIым и къуэдзэ Вильк Святослав, цIыхухэм хьэщIагъэ ехынымкIэ щыIэ Iэмал нэхъыфIхэм щыхуагъасэу Гаагэ дэт еджапIэхэм пыщIэныгъэ яхуиIэнымкIэ Департаментым и унафэщI Аллегрэ Сандер сымэ, нэгъуэщIхэри.
 • - Дэ къыдолъытэ туризмэм пыщIа IуэхущIапIэхэмрэ еджапIэ нэхъыщхьэхэмрэ зэдэлэжьэным мыхьэнэшхуэ иIэу. КурорткIэ зэджэр хьэщIэщхэм, бгы къежэхыпIэхэм, шхапIэхэм я закъуэкъым, атIэ абыхэм къекIуалIэ цIыхухэми зэрахущытырщ, – къыхигъэщащ Аллегрэ Сандер.
 • Туризмэмрэ зыгъэпсэхупIэ щIыпIэхэмрэ пыщIа IуэхущIапIэхэм IэщIагъэлIхэр щыхуагъэхьэзыру нэгъуэщI къэралхэм щыIэ еджапIэ нэхъыфIхэм ядэлэжьэнымкIэ щыIэ хэкIыпIэхэм я гугъу щищIым, Вильк Святослав къыхигъэщащ, хьэщIэхэм Iуэхутхьэбзэхэр зэрыхуащIэ щIыкIэм мыхьэнэшхуэ зэриIэр, абы теухуауэ дуней псом къабыл щащIа хабзэфIхэмрэ IэмалыфIхэмрэ зэрыщыIэр, абыхэм ди цIыхухэри щыгъуэзэн зэрыхуейр.
 • Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ университетым апхуэдэ Iуэху бгъэдыхьэкIэр зэманыфI хъуауэ къызэрыщагъэсэбэпым и гугъу ищIащ япэ проректор Сумской Дмитрий.
 • - Туристхэм зэрыдекIуэкI Iэмалхэм щыхуедгъаджэ щIыпIэу мы зэманым тIу диIэщ: зыр Псыхуабэ дэтщ, адрейр Ставрополь щыIэщ. Мы Iуэхум къетшалIэ студентхэм ядэлажьэ егъэджакIуэхэм я щIэныгъэм щыхагъахъуэр Европэм щыIэ еджапIэ нэхъ цIэрыIуэхэрщ, – жиIащ абы.
 • ЗыгъэпсэхупIэщIэхэр щаухуэ хэгъуэгухэм «ХьэщIэ зи щIасэ Кавказ» дерсхэр зэпымыууэ щрагъэкIуэкI. Мы зэманым ирихьэлIэу абыхэм едэIуащ  курыт еджапIэхэм щIэс ныбжьыщIэу миным щIигъу.
 • Гаагэ къикIа хьэщIэхэр Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм махуэ бжыгъэкIэ щыIащ. А пIалъэм къриубыдэу абыхэм щыгъуазэ зыхуащIащ цIыхухэм хьэщIагъэ ехынымкIэ щыIэ Iэмал нэхъыфIхэм щыхуагъасэу Псыхуабэ, Ставрополь къыщызэрагъэпэща утыкухэм я лэжьэкIэм. Абы иужькIэ ахэр кIуащ Къэрэшей-Шэрджэсым иджыблагъэ къыщызэIуаха «Архъыз» турист-зыгъэпсэхупIэ IуэхущIапIэщIэм.
 •  
 • КЪУМАХУЭ Аслъэн.