ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Сом мелуани 3-м щIигъу къуэды япшын

2015-07-15

  • КъБР-м щыIэ МВД-м и ГИБДД-м къызэритымкIэ, гъуэгум щекIуэкIыр зытх Iэмэпсымэхэм мэкъуауэгъуэм и 26 – бадзэуэгъуэм и 2-хэм къагъэлъэгъуащ хабзэм къемызэгъ Iуэху 8627-рэ ялэжьауэ. Абы ипкъ иткIэ къуэдыуэ сом мелуани 5-рэ мин 507-рэ тралъхьати, а зэманым къриубыдэу сом мелуани 3-рэ мин 44-рэ япшынащ.
  •  
  • Къуэдыр махуэ 60-м къриубыдэу упшын хъунущ. Абы фIэбгъэкIамэ, административнэ къуэдыр зэрытралъхьам и унафэм и копиер Суд приставхэм Iэрагъэхьэ.
  • Административнэ къуэдыр хабзэм игъэува пIалъэм (УФ-м и КоАП-м и 20.25 статья) къриубыдэу ямыпшынмэ, ар хуэдитIкIэ ягъэбагъуэ е сыхьэт 50-кIэ цIыхур ягъэлажьэ.
  •  
  • УЭРДОКЪУЭ Женя.