ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Библиотекэр къощIэрэщIэж

2015-07-14

  • Тхылъ еджэным цIыхубэм я гупэр хуегъэгъэзэжыным теухуауэ Прохладнэ щIыналъэм лэжьыгъэ хъарзынэ щокIуэкI.
  •  
  • Учебнэ жылагъуэм дэт библиотекэр лъэлъэжыным къэнэжа щыIэтэкъым. Абы игъэгузавэрт къуажэ администрацэм и Iэтащхьэ Пшеничников Павел икIи тхылъ хъумапIэм и къэгъэщIэрэщIэжыныр и пщэ дилъхьащ илъэс куэдкIэ сабий садым щылэжьа Картузовэ Ольгэ. Ар жылэм къызэрыщацIыхур сыт хуэдэ Iуэхури жэуаплыныгъэ хэлъу зэфIэзых цIыху гумызагъэущ.
  • Библиотекэр щылажьэ пэшым щыщ хэлъыжтэкъым: унащхьэмрэ блынхэмрэ къелъэлъэхат, пхъэ тхылъ телъхьэпIэхэр щыуэ хуежьат, зы пэш закъуэм тхылъхэр щIэбгъэзэгъэнри нэхъ тынштэкъым.
  • Администрацэм абы иджыри пэши 3 къахухигъэхьэжри, унэлъащIэ къызэращэхун ахъши къаритащ. Iуэхум еувэлIа цIыхубзым библиотекэр зыхуей хуэгъэзэнымкIэ и унагъуэр къыдэIэпыкъуащ икIи зэман кIэщIым къриубыдэу тхылъ хъумапIэр зыхуеину псомкIи къызэрагъэпэщащ, жылэр зэхыхьэри, библиотекэм и тхылъ гъэтIылъыгъэхэм къыхагъэхъуащ. Апхуэдэу зэкъуэту къызэрагъэпэщыжа IэнатIэм иджыпсту яфIэфIу къокIуалIэ ныбжьыщIэхэри къуажэдэс нэхъыжьхэри.
  •  
  • Зубенкэ Александр.