ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Къуажэ гъащIэм зыхагъэгъуазэ

2015-07-14

  • ШыщхьэуIум и 10-15-хэм Къэбэрдей-Балъкъэрым (Къарэ-Су къуажэм) щекIуэкIынущ «Горная школа молодых блогеров и журналистов Содружества» зэхыхьэр. Урысейм иджы япэу къыщыхалъхьа а Iуэхум зэхуишэсынущ къэрал 20-м я хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм щылажьэ цIыхуи 100-м щIигъу.
  •  
  • ЗэIущIэм хэтынухэр махуитхукIэ къуажэм щыпсэунущ, щIыналъэм исхэм я бзэм, хабзэм, щэнхабзэм зыщагъэгъуазэу. Абыхэм гъэщIэгъуэн ящыхъухэр Интернетым щаIэ напэкIуэцIхэм махуэ къэс къралъхьэнущ.
  • Журналистхэм мастер-классхэр, практикэ семинархэр ирагъэкIуэкIынущ, Къарэ-Су къуажэм теухуауэ дэтхэнэми тхыгъэ ирагъэгъэхьэзырынущ. А лэжьыгъэхэр иужькIэ хагъэхьэнущ жылэм и тхыдэмрэ гъащIэмрэ и лъабжьэу къыдагъэкIыну тхылъым, апхуэдэуи ахэр «Википедия»-м иралъхьэнущ.
  • Зэхыхьэм и кIэухыу фэеплъ мывэ, абы хэтахэм я IэкIэ ящIыжауэ, ягъэувынущ. А Iуэхур и нэIэ щIэтщ Чыржын Тимур. «Фэеплъ мывэ гъэувын хуейуэ къыщIэтлъытар а щIыпIэм нэгъуэщI ухуэныгъэ зэрыдэмытырщ. ДызэригугъэмкIэ, мы къуажэри дяпэкIэ хагъэхьэ хъунущ зыплъыхьакIуэхэм зыщагъэпсэху хъунухэм», – жаIащ къызэгъэпэщакIуэхэм.
  • «Горная школа молодых блогеров и журналистов Содружества» зэхыхьэм хэтыну ирагъэблагъэ зи ныбжьыр илъэс 18-35-рэ хъухэр. Абы щхьэкIэ уи цIэ-унэцIэр, ущылажьэр зэрыт тхыгъэ бадзэуэгъуэм и 30 пщIондэ гъэхьэзырын хуейщ. УпщIэ зиIэхэр псалъэ хъунущ 8-903-494-11-44 телефон номерым.
  • Проектыр къызэрагъэпэщ УФ-м ЩIэныгъэмрэ егъэджэныгъэмкIэ и министерствэмрэ «Содружество» ММОО-мрэ ФедерацэмкIэ Советыр, УФ-м Хамэ, къэрал IуэхухэмкIэ и министерствэр, «Россотрудничество»-р, ЩIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ федеральнэ IуэхущIапIэр, СНГ-м и ГъэзэщIакIуэ комитетымрэ абы хыхьэ къэралхэмрэ ЩIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ я советыр я дэIэпыкъуэгъуу.