ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Гукъинэжу ягъакIуэ

2015-07-11

  • Шэджэм Езанэ жылэм дэт курыт еджапIэ №1-м, Бекъул Маритэ Назир и пхъур зи унафэщIым, мэкъуауэгъуэм и 1-м щегъэжьауэ «Сабиигъуэм и дуней» махуэрылажьэ лагерь къыщызэрагъэпэщащ. Мы гъэм лагерым сабийуэ 69-м зыщагъэпсэхуакIэщ. Абы нэхъыбэу екIуэлIар бынунагъуэшхуэхэм, унагъуэ хуэмыщIахэм къахэкIа сабийхэмрэ адэ-анэ зыщхьэщымытыжхэмрэщ.
  •  
  • ШколакIуэхэм я гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэр нэгузыужьу, гукъинэжу ягъэкIуэн, я узыншагъэм хагъэхъуэн папщIэ, лагерым и къызэгъэпэщакIуэхэм программэ хэха зэхагъэуващи, лэжьыгъэр абы тету ирагъэкIуэкI. Апхуэдэхэщ «Ди Хэкур», «ЩIыуэпсыр», «ЦIыхур», «Лъэпкъ щэнхабзэр», «Узыншагъэмрэ спортымрэ» жыхуиIэ унэтIыныгъэхэр. Сабийхэм гъэсэныгъэ-ущииныгъэ къызыхах нэгъуэщI программэ гъэщIэгъуэни зэхигъэуващ лагерым и унафэщI Джимиевэ Аринэ. Зи гугъу тщIа дэфтэрхэм япкъ иткIэ, лагерым и гъэсакIуэхэу Шортей Эльзэ, ДыщэкI Сусаннэ, КIэщт Аминэ, Ахъуэхъу Жаннэ, Вэрокъуэ Софят, Бэгъэтыр Бэллэ, Бэрзэдж Назирэт, Кочкаровэ Марьят сымэ сабийхэм купщIафIэу ядолажьэ.
  • Спорт зэхьэзэхуэ зэмылIэужьыгъуэхэр, зэпеуэхэр, узыншагъэм теухуа зэпсэлъэныгъэхэр цIыкIухэм ядрегъэкIуэкI гъэсакIуэ Хьэгъэжей Алим.
  • Лагерым сабийхэр щызэшыркъым. ГъэсакIуэхэр хущIокъу цIыкIухэм щIэ гуэрхэр махуэ къэс къызэращIэным. «Зы дакъикъи купщIэншэу мыгъэкIуэн» къыхуеджэныгъэм щIэту загъэпсэху сабийхэм. ЖыпIэнурамэ, щIэблэм я узыншагъэм, я къэухьым зегъэужьынымкIэ мыхьэнэшхуэ зиIэщ мыпхуэдэ лагерхэр.
  • А псоми къадэкIуэу, сабийхэр къэуат зыщIэлъ ерыскъыхэмкIэ, пхъэщхьэмыщхьэхэмкIэ гъэшхэн хуейщи, еджапIэм и пщафIэхэу Хьэдзыгъуанэ Людмилэрэ Борий Светланэрэ ялъэкI къагъанэркъым цIыкIухэр шхын и лъэныкъуэкIэ зыхуей хуэзэн папщIэ. Дауи, лагерым щекIуэкI Iуэхугъуэ псоми и нэIэ тетщ дохутыр Тхьэмокъуэ Эммэ.
  • ГъэсакIуэхэм яхузэфIэкI къамыгъанэркъым школакIуэ цIыкIухэм я гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэр купщIафIэу ирахьэкIын папщIэ. Лагерым зэрыщыIэ зэманыр къайхъулIауэ жыпIэ хъунущ сабийхэм. Ахэр ныбжьэгъу зэхуэхъуащ, зы унагъуэм щIэсым хуэдэу, зэхэгъэж ямыщIу зэхущытщ. А псор зи фIыщIэр ахэр зи нэIэ щIэт гъэсакIуэхэрщ.
  • МЭМРЭШ  Мадинэ.