ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Фыхэтыну фрагъэблагъэ

2015-07-07

  • КъБР-м Печатымрэ цIыхубэ коммуникацэхэмкIэ и къэрал комитетым хъыбар фегъащIэ, Урысей Федерацэм ЭнергетикэмкIэ и министерствэр я щIэгъэкъуэну, цIыхубэ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм, ТЭК-м и пресс-IуэхущIапIэхэм, «Медиа ТЭК»-м и щIыпIэ администрацэхэм я Япэ Урысейпсо щIыналъэ, федеральнэ зэпеуэ зэрырагъэкIуэкIымкIэ. ЗытещIыхьар ахэр тегъэгушхуэнырщ, СМИ-мрэ жылагъуэмрэ хуа-бэ-энергетикэ IэнатIэм хуащI гулъытэм хэгъэхъуэнырщ, щIыналъэ администрацэхэм я пресс-IуэхущIапIэхэм я журналист нэхъ жыджэрхэр, зэчиифIэхэр къэхутэнырщ, ТЭК-м и мыхьэнэм хэгъэхъуэнырщ.
  •  2015 гъэм бадзэуэгъуэм и 1-м къыщыщIэдзауэ фокIадэм и 1 пщIондэ зэпеуэм хэтыну хуейхэм я заявкэхэр мы хэщIапIэм щыIах: Налшык къалэ, Горькэм и цIэр зезыхьэ уэрам, 4.
  •  Зэхьэзэхуэм теухуауэ фызыщIэупщIэнухэм я жэуапхэр КъБР-м ЭнергетикэмкIэ, тарифхэмрэ псэупIэ кIэлъыплъыныгъэмкIэ и къэрал комитетым и сайтым къыщывгъуэтынущ: (http: //гкэткбр.рф/).
  •  Зэпеуэм фыхэтыну фрагъэблагъэ.
  •  
  • КъБР-м Печатымрэ
  • цIыхубэ коммуникацэхэмкIэ и къэрал комитетым  и пресс-IуэхущIапIэ.