ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЗэIущIэр ягъэIэпхъуэ

2015-07-02

  • ЖКХ-м и IэнатIэм жылагъуэ кIэлъыплъыныгъэмкIэ и щIыналъэ центрым и унафэщI Мэзло Руслан, «Республикэ – псоми ди зэхуэдэ Iуэху» КъБРОО-м и лIыкIуэхэу ХьэкIуащэ Хьэжмурат, Тхьэмокъуэ Анзор сымэ КъБР-м и Суд Нэхъыщхьэм и зи чэзу зэIущIэм хэтащ. Ар иригъэкIуэкIащ хеящIэ Бабыгуей Любовь.
  •  
  • Къэбэрдей-Балъкъэрым ЭнергетикэмкIэ, тарифхэмрэ ЖКХ-мкIэ и министерствэм 2013 гъэм къищта унафэр ирагъэкъутэжыну судым щыдауэр «Газпром-Псыхуабэ щIыналъэ зэхуаку газ» ООО-рщ. Къагъэсэбэп газыр зыхуэдизыр къызэралъытэ Iэмэпсымэхэр зимыIэхэм папщIэ, ягъэхуабэ метр зэбгъузэнатIэм мазэм хуэзэр кубометри 6,6-рэ хъууэ а тхылъымкIэ ягъэуващ. Дауэгъум и лIыкIуэхэр абыкIэ мыарэзыуэ, Осетие Ищхъэрэм хуэдэу, а пщалъэр  кубометри 8,4-м нагъэсын хуейуэ трагъэчыныхь.
  • 2015 гъэм и щIышылэм ООО-м КъБР-м и Правительствэм зыхуигъэзащ къагъэсэбэп газыр зыхуэдизыр къызэралъытэ пщалъэхэм хагъэхъуэн хуейуэ.
  • Судым и зэIущIэр щекIуэкIым мызэ-мытIэу къыхагъэщащ абы лъабжьэ хуэхъу щапхъэ гуэри «Газпром-Псыхуабэ щIыналъэ зэхуаку газ» обществэм зэримыIэр, апхуэдэу газыр къызэрагъэсэбэп щIыкIэр зэхигъэкIын папщIэ, КъБР-м и Правительствэр зыщIэупщIа тхылъхэр зэримыгъэхьэзырар. Пщалъэхэм хагъэхъуэн щхьэкIэ, УФ-м и адрей щIыпIэхэм къыщагъэсэбэп мардэхэр тегъэщIапIэ зэращIыр къезэгъыркъым. УФ-м и Правительствэм щIыналъэ къэс тещIыхьауэ къищта пщалъэхэр Къэбэрдей-Балъкъэрым нэхъ мащIэ дыдэу щагъэувам къотIасэ.
  • Республикэм и цIыхухэм папщIэ, уасэхэр яIэтынкIэ зэрыхъунум жылагъуэ лэжьакIуэхэр тогузэвыхь.
  • - Абыхэм процент 27-кIэ хагъахъуэмэ, коммунальнэ Iуэхутхьэбзэм хуэзэр куэдым яхуэтынукъым, арыншами, къыхахыфыр процент 60-м щIигъуркъым, – къыхигъэщащ Мэзло Руслан.
  • Мы зэманым къагъэсэбэпа газым и уасэр пщалъэм тету Къэбэрдей-Балъкъэрым щызытыр мин 30-м нэблагъэщ.
  • Судым и зэIущIэр ягъэIэпхъуащ.
  • КъБР-м и Жылагъуэ палатэм и пресс-IуэхущIапIэ.