ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

«Гъуэгу картэр» къащтэ

2015-06-25

  • Урысей Федерацэм Кавказ Ищхъэрэм и IуэхухэмкIэ и министр Кузнецов Леврэ «Газпром» ОАО-м и правленэм и унафэщI Миллер Алексейрэ зэгурыIуащ КИФЩI-м и щIыналъэм промышленностым зыщегъэужьыным хуэунэтIауэ зэдэлэжьэну. Абы ипкъ иткIэ, «Газпром» акционер обществэ зэIухар зыхуей промышленнэ, щIэныгъэ-техникэ продукцэхэр нэхъ зыубгъуауэ, зэIухауэ ягъэбелджылынущ.
  •  - КИФЩI-м и промышленнэ предприятэхэм я дежкIэ нэхъ гугъур я IэдакъэщIэкIхэр щэнырщ. ЩIыналъэм и промышленнэ зэфIэкIым щыхэдгъахъуэ, къэралыр ди щIэгъэкъуэну, предприятэхэм зыщедгъэужь мы зэманым абы хэкIыпIэ къыхуэгъуэтыпхъэщ. Нобэ дэркIэ нэхъыщхьэр къэрал кIуэцI рынокыр ди продукцэхэмкIэ ирикъуу гъэнщIынырщ. НэгъуэщI къэралхэм яйхэм япэхъуну Iэмэпсымэхэр гъэхьэзырыным теухуа программэр гъэзэщIэным мы зэгурыIуэныгъэр сэбэп хуэхъуну, ди щIыналъэм и экономикэм зригъэужьыну къыдолъытэ, – къигъэлъэгъуащ Кузнецов Лев.
  • ЗэгурыIуэныгъэм тету къыхалъхьэну проектыр тещIыхьащ ди технологиеу, Iэмэпсымэу, материалу, нэгъуэщIхэу «Газпром» ОАО-м и IэнатIэхэм къыщагъэсэбэпхэм я куэдагъым хагъахъуэкIэрэ, хьэрычэтыщIэ Iуэхур дэIыгъыным.
  • - Дгъэхьэзыра «гъуэгу картэр» фIагъ лъагэм, ди продукцэр Урысей Федерацэм и лъэпкъ пщалъэхэм къигъэтIэсэным, рынокым зегъэужьыным тегъэпсыхьащ, – къыхигъэщащ министрым.
  •  
  • КУЗНЕЦОВ Сергей,
  • УФ-м Кавказ Ищхъэрэм и IуэхухэмкIэ и министерствэм и пресс-IуэхущIапIэм и унафэщI.