ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зайнафрэ Замирэрэ токIуэ

2015-06-25

  • Налшык дэт Къэрал концерт гъэлъэгъуапIэм иджыблагъэ щекIуэкIащ «ГъэсакIуэ нэхъыфI-2015» урысейпсо зэхьэзэхуэм и кIэух Iыхьэр. Ар къызэригъэпэщащ егъэджэныгъэмкIэ департаментым пэщIэдзэ щIэныгъэ щрагъэгъуэт и къудамэм и лэжьакIуэ пашэ Бэрэгъун Марьянэ.
  •  
  • Пшыхьым и хьэщIащ Налшык и егъэджакIуэхэмрэ гъэсакIуэхэмрэ. КъэпщытакIуэхэм  яхэтащ  егъэджэныгъэмкIэ департаментым и IэщIагъэлIхэр.
  • Зэхьэзэхуэр IыхьитIу екIуэкIащ. ЯпэщIыкIэ ягъэлъэгъуащ гъэсакIуэхэм сабийхэм драгъэкIуэкIа лэжьыгъэхэр. ИужькIэ къэпщытакIуэхэр зэпеуэм хэт гъэсакIуэхэр щылажьэ IэнатIэм кIуэурэ я лэжьэкIэм кIэлъыплъащ. Абыхэм зэрыжаIамкIэ, гъэсакIуэ псоми фIы и лъэныкъуэкIэ зыкъагъэлъэгъуащ, я Iуэху зехьэкIэми къэпщытакIуэхэр арэзы техъуащ. Ауэ зэпеуэм къигъэув мардэхэмкIэ фIым я нэхъыфIыр къыхэхын хуейт.
  • Апхуэдэу щыхъум, зэхьэзэхуэм и кIэух Iыхьэр къызэIуихащ Налшык къалэ округым и щIыпIэ администрацэм егъэджэныгъэмкIэ и департаментым и унафэщI ХьэщIэмыз Светланэ. Абы жиIащ: «Мыпхуэдэ зэхьэ-зэхуэхэр егъэкIуэкIыныр икъукIэ щхьэпэщ, сыту жыпIэмэ ар гъэсакIуэхэм    я щIэныгъэм хэзыгъахъуэ IуэхугъуэфIщ. Сыхуейщ  дэтхэнэ  зыми ехъулIэныгъэ фиIэну».
  • Зэпеуэм хэтащ 27-нэ курыт школым епхауэ лажьэ сабий сад №72-м и гъэсакIуэ Бозиевэ Светланэ, 13-нэ гимназием и сад №37-м и гъэсакIуэ Аслъэн Любэ, а гимназием епха сабий сад №51-м и гъэсакIуэ Сабий Алёнэ, сабий гъэсапIэ №56-м и гъэсакIуэ Лисовец Татьянэ, 21-нэ курыт школым къегъэщIылIауэ лажьэ сабий сад №36-м и гъэсакIуэ Гадиевэ Зайнаф, 4-нэ гимназием епха сад №35-м и гъэсакIуэ БэшкIур Олеся, 5-нэ курыт школым епха сад №22-м и гъэсакIуэ Къэзан Тамарэ, 66-нэ прогимназием и гъэсакIуэ ГъукIэпщ Замирэ сымэ. Ахэр чэзууэ я лэжьыгъэм тепсэлъыхьащ, иужькIэ творческэ зэпеуэ ирагъэкIуэкIащ. Абы къыщагъэлъэгъуащ гъэсакIуэхэмрэ сабийхэмрэ яку дэлъ зэпыщIэныгъэмрэ лъагъуныгъэмрэ ятеухуа теплъэгъуэхэр, къафэхэр, гушыIэхэр. ГъэсакIуэ псоми я лэжьыгъэхэр гъэщIэгъуэнт, гум нэсырт. Дэтхэнэ зыми тыгъэхэр хуагъэфэщащ, дипломхэр иратащ.
  • Япэ увыпIэр лъагъэсащ Гадиевэ Зайнаф. ЕтIуанэ увыпIэр хуагъэфэщащ ГъукIэпщ Замирэ. Ещанэ хъуащ Аслъэн Любэ.
  • ЖЫЛОКЪУЭ Лусанэ.