ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зэшыгъуэ ихуэнукъым

2015-06-18

 •  Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалащхьэм и зыгъэпсэхупIэ щIыпIэхэм я нэхъ дахэ, щIыуэпсыр щыкъулей, хьэуар щыкъабзэ, Сабийхэм я узыншагъэр щрагъэфIакIуэ «Радуга» центрым и гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэр къызэIуахащ.
 •  
 • Центрым и унафэщI Махуэ Юрэ къызэхуэсахэм фIэхъус гуапэ яриха нэужь, сабийхэр темыпыIэжу зыпэплъа гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэр къызэрыблэгъамкIэ ехъуэхъуащ.
 • - Ди IуэхущIапIэм гукъинэжу зыщывгъэпсэхуну, фи узыншагъэр щевгъэфIэкIуэну, гъэ еджэгъуэщIэр нэжэгужэу, гукъыдэж фиIэу щIэвдзэжыну си гуапэщ, – жиIащ Махуэм.
 • Зэхыхьэм къыщыпсэлъащ психологхэу Якушевэ Галинэрэ Корнач Светланэрэ. Абыхэми къыхагъэщащ цIыкIухэм я зыгъэпсэхугъуэр нэгузыужьу ирахьэкIыну зэрагуапэр.
 • Махуэшхуэм и щIыхькIэ IуэхущIапIэм и ныпыр яIэтащ. Сабийхэмрэ ныбжьыщIэхэмрэ усэ къеджащ икIи спорт зэхьэзэхуэхэм я зэфIэкI щеплъыжащ. КъищынэмыщIауэ, центрым и гъэмахуэ лъэхъэнэр къызэрызэIуахам и щIыхькIэ концерт къызэрагъэпэщащ. Ар ягъэдэхащ уэрэджыIакIуэ, къэфакIуэ ныбжьыщIэхэу Эндреевэ Каринэ, Бейтыгъуэн Расинэ, Ашол Каринэ, Шыкуэ Даянэ, Ксанаевэ Жаннетэ, Тхьэгъэзит Лоренэ, Къущхьэ Аделинэ, Ашол Иринэ, Вэрокъуэ Чэрим, Жылокъуэ Едыдж сымэ, нэгъуэщIхэми.
 • Бгы уардэхэм къаухъуреихьа, щхъуантIагъэм зэщIищта «Радуга» центрыр Урысейм ис сабийхэм зыщагъэпсэху, я узыншагъэр щрагъэфIакIуэ IуэхущIа-пIэ нэхъыфIхэм ящыщщ. Къэбгъэлъагъуэмэ, абы и дохутырхэм я лэжьэкIэм щIыналъэ куэд щыгъуазэщ икIи сабийхэм медицинэ, социальнэ, психологие Iуэхутхьэбзэхэр щы-хуащIэ, я узыншагъэр            щызэфIагъэувэж. КъищынэмыщIауэ, мыбы щыIэщ аквапарк.
 • IуэхущIапIэм иIэщ соматикэ, ортопедие, эндокринологие, офтальмологие, неврологие, зи Iэпкълъэпкъыр къыдэмыбз сабийхэмрэ абыхэм я анэхэмрэ, зи тхьэкIумэм зэхимых, зи пэр фIыуэ мыбауэхэм хухаха къудамэхэр. Сабийхэм я узыншагъэр зэфIэгъэувэжыныр къызэрагъэпэщ УФ-м узыншагъэр егъэфIэкIуэнымрэ социальнэ зыужьыныгъэмкIэ и министерствэм иубзыхуа Iуэхугъуэхэм тету.
 • Иджырей Iэмэпсымэхэр, псом хуэмыдэу компьютерыр, куэдрэ къызэрагъэсэбэпым и зэранкIэ зи нэм фIыуэ имылъагъуж ныбжьыщIэ куэд санаторэм йокIуалIэ. Дохутыр-офтальмологым сабийхэм я нэр лазеркIэ зэтрегъэувэж, зэфэну хущхъуэхэр яхуетх.
 • Сабийхэм зыщагъэпсэхун, щеджэн папщIэ зыхуеину псомкIи центрыр къызэгъэпэщащ. Псалъэм папщIэ, библиотекэ, баскетбол, волейбол джэгупIэ, футбол губгъуэ иIэщ. КъыжыIапхъэщ, гъэмахуэм и мызакъуэу гъэ еджэгъуэм ирихьэлIэуи цIыкIухэр мы IуэхущIапIэм зэрыщыIэр. НыбжьыщIэхэр школ программэм къыкIэрымыхун папщIэ дерс нэхъыщхьэхэр ирагъэдж.
 • Санаторэм и гъэсакIуэхэр сыт щыгъуи хущIокъу щIыналъэ зэмылIэужьыгъуэхэм къикIа сабийхэр ныбжьэгъу зэрызыхуащIыным. ЩIэх-щIэхыурэ зэхыхьэ гъэщIэгъуэнхэр ирагъэкIуэкI, щэнхабзэм, егъэджэныгъэм, спортым я лэжьакIуэхэр, республикэм и унафэщIхэр кърагъэблагъэ, лъэпкъ ансамблхэр зыхэт концерт               гукъинэжхэр къызэрагъэпэщ, Кавказ Ищхъэрэм, Урысейм я тхыдэмрэ хабзэхэмрэ хагъэгъуазэ. КъищынэмыщIауэ, гупжьейуэ 10 мэлажьэ, спортзалымрэ бассейнымрэ зэхьэзэхуэхэр щокIуэкI, тхьэмахуэм къриубыдэу махуищ къафэм           хухах, уэрэд жыIэнми гулъытэ хуащI. Гъатхэм ирихьэлIэу зызыгъэпсэхухэр хурагъаджэ къэкIыгъэ лIэужьыгъуэхэр зэрагъэкIым. Хъыджэбз цIыкIухэр дэрбзэр IэщIагъэм щыхуагъэхьэзыр «Унэгуащэ», гъуазджэм и хьэпшып зэмылIэужьыгъуэхэр зэрагъэхьэзырым щыхуагъасэ «IэпэIэсэ» гупжьейхэр щыIэщ.
 • ЗыгъэпсэхупIэм кIуа цIыкIухэр зэшыгъуэ ихуэнукъым. Къыщыфэ, КВН, «Брейн-ринг», конференц щхьэхуэхэр щрагъэкIуэкI    киноконцерт пэшыр пщыхьэщхьэ къэс мэлажьэ. Сабийхэм я IэдакъэщIэкIхэр утыку щрахьэ гъэлъэгъуэныгъэхэр мазэм зэ къызэрагъэпэщ.
 • ТЕКIУЖЬ Заретэ.
 • Сурэтхэр Мамий
 • Руслан трихащ.