ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЦIыхухэр арэзы зэращIыным хущIокъу

2015-06-18

  • Урысейм и ХъумапIэ банкым и Кавказ Ищхъэрэ щIыналъэ къудамэм и унафэщI Золотарев Александр КИФЩI-м и журналистхэм видеоконференцкIэ къепсэлъащ. Банкым и акционерхэм илъэсым кърикIуахэр къыщапщытэжа зэхуэсым абы и унафэщI Греф Герман зэрыхахыжам и хъыбарымкIэ (2019 гъэ пщIондэ и пIалъэщ) къыщIидзащ Золотаревым. 2014 гъэм къызэригъэлъэгъуамкIэ, ХъумапIэ банкым акционерхэм дивиденду яритынущ зы акцэм хуэзэу сом 0,45-рэ. Ар къалэжьа хэхъуэм и проценти 3,5-рэ мэхъу.
  •  
  • Золотарев Александр конференцым хэтхэр щигъэгъуэзащ 2014 гъэм и япэ мазихым къриубыдэу Кавказ Ищхъэрэ банкым илэжьахэм. КъызэрыхигъэщамкIи, Урысейм и банк ин зыкъомым къащхьэщыкIыу, 2014 – 2015 гъэхэм ХъумапIэ банкым узыгъэгузэвэн хэщIыныгъэ иIакъым, мылъкур ихъумащ. Абы къыдэкIуэу, активхэм я хэхъуэм и куэдагъкIэ Европэм щыпашэхэм хабжащ. НобэкIэ банкым и Кавказ Ищхъэрэ къудамэм щахъумэ мылъкур сом мелард 267-м ноблагъэ. Илъэсыр къызэрихьэрэ абы щIыхуэу итащ сом меларди 7,8-рэ, ипотекэ кредиту мини 3,3-м щIигъу – сом ме- ларди 4,4-м хуэзэ. Банкым къекIуалIэхэр арэзы щIынымкIэ мыхьэнэшхуэ иIэщ                ХъумапIэ абы Iуэхутхьэбзэ зэрищIэ щIыкIэм. ИджыкIэ банкым и Iуэхутхьэбзэхэм я процент 98-р дистанционнэу (интернеткIэ) зэфIокI. Интернет-банкингыр къэзыгъэсэбэп клиентхэм я бжыгъэм хохъуэ. 2015 гъэм и пэщIэдзэм Кавказ Ищхъэрэ банкым и «Сбербанк-Онлайн» системэр къэзыгъэсэбэпхэм я бжыгъэм процент 22-кIэ хэхъуащ – цIыху мин 751-м ноблагъэ. «Мобильный банк» Iуэхутхьэбзэр зиIэхэм я бжыгъэр мелуаным щхьэдэхащ.
  • Кавказ Ищхъэрэ банкым зрегъэужь и къудамэхэм. Накъыгъэм и кIэм ХъумапIэ банкым и къудамэ епщIанэр къыщызэIуахащ Шэшэн Республикэм щыIэ Урус-Мартан къалэм. Ставрополь филиалу 3, Къэбэрдей-Балъкъэрым 1 къыщызэрагъэпэщыжащ.
  • Золотаревым жэуап иритащ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм и журналистхэм я упщIэхэм.
  • Гугъуэт Заремэ.