ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Адыгэ хабзэм щIапIыкI

2015-06-12

  • Шэрэдж Ищхъэрэм дэт курыт еджапIэм зи школ кIуэгъуэ нэмысахэм папщIэ хэт къудамэм республикэпсо семинар щекIуэкIащ, сабийхэр тэмэму гъэсэнымкIэ адыгэ лъэпкъ хабзэм иIэ мыхьэнэм теухуауэ.
  •  
  • «Сосрыкъуэ» сабий садыр къыщIыхахам и щхьэусыгъуэр блэкIамрэ къэкIуэнумрэ зэпызыщIэ щэнхабзэ дерс купщIафIэхэр егъэкIуэкIыным мыбы гулъытэшхуэ зэрыщыхуащIырщ.
  • Къудамэм и унафэщI Гъубжокъуэ Люсэ хьэщIэхэр щигъэгъуэзащ ирагъэкIуэкIа Iуэхугъуэхэм. Абыхэм ящыщщ ди лъэпкъ хабзэм увыпIэ щхьэхуэ щызыубыд «Нысаплъэр», «Гущэхэпхэр», «Нанэ хьэщIэу къытхуэкIуащ» зыфIаща теплъэгъуэр, нэгъуэщIхэри.
  • ЗэIущIэр щрагъэкIуэкI махуэм ягъэлъэгъуащ нарт хъыбарым къытращIыкIа «Сосрыкъуэ мафIэ къызэрихьыжар» спектаклыр. Абы дахащэу щыджэгуащ сабийхэри гъэсапIэм и лэжьакIуэхэри.
  • ЕгъэджэныгъэмкIэ куей Управленэм къыбгъэдэкIыу сабий садым и лэжьакIуэхэм фIыщIэ ин хуащIащ, зыбгъэдэт лэжьыгъэмкIэ жэуаплыныгъэ зэрахэлъым папщIэ. Абыхэм ящыщщ гъэсакIуэхэу ШэджыхьэщIэ Маринэ, ГъуэплъащIэ Нусэ. Щомахуэ Ларэ, Шыфэдыгъу Зулетэ, ГъукIэжь Ритэ, музыкэмкIэ езыгъаджэ Уэзрокъуэ Джульеттэ, ХъуэкIуэн Маритэ (пщафIэщ), Щоджэн ФатIимэ (дохутырщ) сымэ.
  •  Семинарым и кIэухым хьэщIэхэр дихьэхыу еплъащ гъэсакIуэхэмрэ сабийхэм я адэ-анэхэмрэ зэгъусэу къызэрагъэпэща «музей цIыкIум» щIалъхьа пасэрей щыгъыныгъуэхэмрэ хьэпшып цIыкIуфэкIухэмрэ. Абыхэм яхэтщ сабийхэм я дадэхэмрэ нанэхэмрэ зэрахьа куэд.
  • Чым Надия.