ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ПщIэ зыхуащIу Iэнэм телъ

2015-05-16

 • Хуарэр зэгъуу
 • Гъур хуэмышх.
 •  
 • Ар и закъуэ зэи ямышх,
 • Ар хэмылъу лы ямышх.
 •  
 • Унэм и нэ.
 •  
 • Быдэу къратыр щабэу
 • зытыж.
 •  
 • Хуабэу, щабэу джабэ
 • тхъуэплъ,
 • ПщIэ зыхуащIу Iэнэм телъ.
 •  
 • Къу зимыIэ пэгун цIыкIу.
 •  
 • Куэбжэр зыгъэбыдэу
 • Быдэу зэрыIыгъ.
 • Зэхэзылъхьар Щоджэн Леонидщ.
 • Жэуапхэр:
 • ШхуэIу. Шыгъу. Щхьэгъубжэ. Щхьэл. ЩIакхъуэ.
 • Iэпхъуалъэ. IункIыбзэ.