ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

2015-04-25

 • Зыхуей  Iуэхутхьэбзэхэр щагъуэт
 •  Урысейм и ХъумапIэ банкым цIыхухэм махуэ къэс щадэлэжьэну къудамэщIэ «Дея» сату центрым къыщызэIуихащ. 8631/0106-р зи номер хэщIапIэм налшыкдэсхэмрэ къалэм къедза щIыпIэхэм щыпсэухэмрэ зыхуей Iуэхутхьэбзэхэр щагъуэтынущ.
 •  
 
 • КъудамэщIэм счетхэр, картэхэр къыщызэIуахынущ, ахъшэр щызэIэпахынущ, кредитым пыщIа тхылъхэр щагъэхьэзырынущ, щIыхуэ щатынущ, нэгъуэщI къалэнхэри щагъэзэщIэнущ. Iуэхутхьэбзэхэр езыхэм щызэфIагъэкIыжыну плIанэпэрэ цIыхухэм хэхауэ щадэлэжьэну кассэрэ къудамэм хэтщ.
 •  - КъытхуэкIуэхэм тыншыпIэ къазэрыхузэдгъэпэщыным яужь дитщ. Ди хэщIапIэщIэхэр иджырей пщалъэхэм тыдощIыхь, цIыхухэр арэзы зэрытщIыным дыхущIокъу, -  къигъэлъэгъуащ щIыналъэ IуэхущIапIэм и унафэщI Урысбий Хьэмидбий.
 •  
 •  IэмалыщIэм  тету
 •  Урысейм и ХъумапIэ банкым дэлажьэ цIыхухэм дяпэкIэ Iэмал яIэщ абы и къудамэ псоми тхылъхэр электрон Iэтедзэ IэмалкIэ щызэхуагъэкIуэну. Электрон Iэ щIэдзыкIэр къагъэсэбэпын щхьэкIэ, ХъумапIэ банкым и картэхэм ящыщу езыхэр зыхуейм и пин-кодыр роs-терминалым иралъхьэн хуейщ. Банкым щаIыгъ мылъкур иджы а щIыкIэм тету зэрагъакIуэ.
 •  
 • Картэмрэ пин-кодымрэ, къызэрыгуэкI Iэ щIэдзыкIэр хэмыту, ахъшэр зэрызэIэпах Iэмалщ. АбыкIэ зэфIагъэкIым и электрон документым и копиер тхылъымпIэм иту цIыхум иратыж. Къыхэгъэщыпхъэщ къызэрыгуэкI Iэ щIэдзыкIэмрэ электрон Iэмалымрэ хабзэкIэ зэхуэдэ къару зэраIэр.
 • - Электрон Iэ щIэдзыкIэм тхылъымпIэкIэ зэрахьэ Iуэхухэр егъэмащIэ, цIыхухэм я зэманым къахудегъахуэ. Къапщтэмэ, банкым ахъшэ хэзылъхьэм тхылъиплIым Iэ щIидзын хуейщ, абы и пIэкIэ пин-кодыр зэ къигъэсэбэп-мэ зэфIокI. Апхуэдэу, а технологием и фIыгъэкIэ, паспортымрэ банк картэмкIэ цIыхур тIэуней идентификацэ яхуощI, – жиIащ щIыналъэ къудамэм и унафэщI Урысбий Хьэмидбий.
 • Урысейм и ХъумапIэ банкым и
 • Къэбэрдей-Балъкъэр къудамэм и пресс-IуэхущIапIэ.