ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Мазищыр зыхуэдар

2015-04-22

  • «Коррупцэм пэщIэтыным и IуэхукIэ» 2008 гъэм дыгъэгъазэм и 25-м къыдэкIа Федеральнэ закон №273-ФЗ-мрэ 2014 – 2016 гъэхэм Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ЗэзыгъэкIуж судыщIэхэм я лэжьыгъэр къызэгъэпэщынымкIэ къулыкъущIапIэм коррупцэм зэрыщыпэщIэтынум теухуауэ 2014 гъэм накъыгъэм и 19-м къыдагъэкIа приказ №33-мкIэ къащта программэмрэ япкъ иткIэ, коррупцэ хуэмэбжьымэхэр профилактикэ щIыным, ахэр щымыгъэIэным хуэунэтIауэ Iуэхугъуэ пыухыкIахэр хабзэм тету ди IэнатIэм ирегъэкIуэкI.
  •  
  • Псалъэм папщIэ, хэхъуэхэм, хэщIхэм, мылъкум, а мылъкур зыхуэдэм ехьэлIауэ яIэ къалэнхэм я справкэхэм я щапхъэр (формэ) нэгъабэ мэкъуауэгъуэм и 23-м Урысей Федерацэм и Президентым къыдигъэкIа Указ №460-мкIэ къащта нэужь, ди IуэхущIапIэм и граждан къулыкъущIэхэмрэ зэзыгъэкIуж судыщIэхэм я аппаратхэмрэ семинар дерсхэр драгъэкIуэкIащ, хэхъуэхэм, хэщIхэм, мылъкум, а мылъкур зыхуэдэмкIэ я къалэнхэм ятеухуа хъыбархэр зэратх, хэIущIыIу зэращI щIыкIэм хагъэгъуэзащ. Ди IэнатIэм и пщалъэ-правовой актхэм я проектхэр коррупцэ нэщэнэхэм зэрыхуэхейр къэзыпщытэ къудамэм и лэжьэкIэм ткIийуэ дыкIэлъоплъ. КъулыкъущIапIэмрэ зэзыгъэкIуж судыщIэхэмрэ я IуэхущIафэм теухуа хъыбархэр цIыхухэмрэ организацэхэмрэ пэрыуэншэу яIэрыхьэн папщIэ, ди официальнэ сайтым ахэр махуэ къэс щIэрыщIэу щызэкIэлъыдохь, коррупцэм зыщыхъумэным, пэщIэтыным хуэунэтIауэ ди къалэнхэм хыхьэу къызэдгъэпэщ Iуэхугъуэхэр хэIущIыIу дощI. Хъыбархэр зыхуэдэмрэ зэрызэхуэкIуэмрэ ди нэIэ тедгъэтщ.
  • Апхуэдэу, республикэм и СМИ-хэм я лIыкIуэхэр кърихьэлIэу ди къулыкъущIапIэм деж щыIэ Жылагъуэ советым и зэIущIэ едгъэкIуэкIащ. Абы къудамэхэм я унафэщIхэм я отчётхэм дыщедэIуащ, коррупцэм зэрыпэщIэт щIыкIэр щызэпкърытхащ, ахэр цIыхубэ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм къыщыдгъэлъэгъуащ.
  • «Дзыхь зрагъэз» телефоным, ди къулыкъущIапIэм и официальнэ сайтым, и электрон Пощтым зэрызыкъыхуагъазэ щIыкIэм теухуа хъыбархэр КъБР-м къыщыдэкI газетхэм щIэх-щIэхыурэ тыдодзэ, республикэм и ЗэзыгъэкIуж судыщIэхэмрэ ди IуэхущIапIэмрэ я хэщIапIэхэм я пэIущIэ пэшхэм щыфIэдза стендхэм къыщыдогъэлъагъуэ.
  • Граждан къулыкъущIэхэм коррупцэ хуэмэбжьымэ зыхэлъ къуаншагъэ ялэжьу гу лъатауэ зи гугъу тщIы  зэманым зыми зыкъытхуигъэзакъым.
  • КъытIэрыхьа тхыгъэхэм дызэрыхэплъам кърикIуахэр ди къулыкъущIапIэм и официальнэ сайтым итлъхьащ, апхуэдэу «Кабардино-Балкарская правда» газетым къытредгъэдзащ.
  • Коррупцэм зыщыхъумэным, апхуэдэ нэщэнэхэр ди лэжьыгъэм зэрыхэмыхьэным гулъытэ хэха худощI, а Iуэхум зэпымыууэ ди нэIэ тедгъэтщ.
  • МЭШЫКЪУЭ Хьэчим,
  • КъБР-м и ЗэзыгъэкIуж судыщIэхэм я лэжьыгъэр къызэгъэпэщынымкIэ къулыкъущIапIэм и унафэщI.