ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КъулыкъущIапIэхэм трагъэкIуадэр ягъэмащIэ

2015-04-09

 • Мэлыжьыхьым и 8-м КъБР-м и Правительствэм и Унэм зи мычэзу зэIущIэ щекIуэкIащ.  Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий зэIущIэр къыщызэIуи-хым жиIащ КъБР-м и Iэтащхьэм ищIа унафэм ипкъ иткIэ, республикэ бюджетыр зэгъэзэхуа хъун папщIэ, министерствэхэмрэ ведомствэхэмрэ хухах ахъшэр проценти 10-кIэ зэрагъэмэщIэнур.
 •  
 • КъБР-м финансхэмкIэ и министрым и къалэнхэр зыгъэзащIэ Лыхь Заур «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и бюджетыр 2015 гъэм, 2016 – 2017 гъэхэм тещIыхьауэ» унафэм халъхьа зэхъуэкIыныгъэхэм тепсэлъыхьащ. Апхуэдэу, къэрал властым и органым и аппаратым трагъэкIуэдэнур проценти 10-кIэ ягъэмэщIащ, ахъшэкIэ къэбгъэлъагъуэмэ, ар сом мелуани 150-м щIегъу.
 • Къэпсалъэм зэрыжиIамкIэ, унафэщIым игъэмэщIэнур лэжьакIуэхэм я бжыгъэрами улахуэрами езым къыхихыну хуитщ.
 • Къэрал, кIэзонэ, бюджет, автономнэ IуэхущIапIэхэм мы гъэм трагъэкIуэдэнур 2014 гъэм хухахам хуэдиз ящIащ. Апхуэдэ щIыкIэкIэ къыдагъэхуар сом мелуан 41-рэ мэхъу. Республикэм и егъэджакIуэхэм я улахуэр нэгъабэрейм хуэдиз ящIыжри, абыхэм хущIагъуну трагъэпса сом мелуан 231,4-р къагъэнэжащ.
 • 2015 гъэм республикэ бюджетым къыхудагъэхуар сом мелуан 590-рэ мэхъу. А ахъшэм щыщу сом мелуани 133-р – цIыхухэр кхъахэ хъуа унэхэм къыщIэгъэIэпхъукIыным, сом мелуан 23-р – «Спартак» ныбжьыщIэ топджэгу гупым зегъэужьыным, Балъкъэр Ипщэ стадион къекIу щыухуэным сом мелуани 9 трагъэкIуэдэнущ. Лыхьым зэрыжиIамкIэ, Правительствэм и Унэм шхапIэщIэ хащIыхьыным хухаха сом мелуан 17-р Хэку зауэшхуэм и ветеранхэм Iуащхьэмахуэ щыхуаухуэ реабилитацэ центрыр нэгъэсыным хуаутIыпщащ.
 • Унафэм и проектым къызэрыщыгъэ-лъэгъуамкIэ, унэтIыныгъэ зэмылIэужьыгъуэхэм трагъэкIуэдэнур сом мелуани 166,9-кIэ ягъэмэщIащ.
 • 2015 гъэм республикэ бюджетым и хэхъуэр сом мелард 23 810,1-рэ хъуну хуагъэфащэ, къигъэсэбэпыну зыхуеинур сом мелард 29 488,7-рэ мэхъу. Аращи, республикэ бюджетым сом меларди 5-м щIигъу щыщIэнущ. 
 • Лыхьым зэIущIэм зэрыщыжиIамкIэ, республикэ бюджетыр иджыри зэрагъэзэхуэн, унэтIыныгъэ зэмылIэужьыгъуэхэм хухахыр ягъэмэщIэн хуей хъунущ.
 • ЗэIущIэм къыщызэдащтащ Зэрэгъыж щаухуэ ГЭС-м и ухуэныгъэр и кIэм нагъэсу лажьэу ирагъэжьэным кIэлъыплъыну Правительствэ комиссэ къызэгъэпэщыным, Налшык дэт СтоматологиемкIэ поликлиникэ №2-р автономнэ IуэхущIапIэ щIыным, «2013 – 2020 гъэхэм Къэбэрдей-Балъкъэрым исхэм социальнэ дэIэпыкъуныгъэ етын» къэрал программэхэм зэхъуэкIыныгъэ халъхьэным, нэгъуэщIхэми.
 • Щомахуэ  Залинэ.