ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Дадэ ХьэмытIэ теухуауэ

2015-04-04

  • Дадэхэ къахэкIащ зи гуащIэкIэ, лIыгъэкIэ, щIэныгъэкIэ, акъылкIэ лъэпкъыр зыгъэдахэу дунейм тета цIыху гъуэзэджэхэр. Абыхэм ящыщщ нартыхугъэкI цIэрыIуэ, Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь Дадэ ХьэмытIэ Iэубэчыр и къуэр. И щIалэгъуэм къыщыщIэдзауэ лIыпIэ иувэху и дуней тетыкIэкIи, лэжьэкIэкIи, цIыхугъэкIи абы игъэпэжащ и Хэкумрэ къызыхэкIа  лъэпкъымрэ.
  •  
  • ЦIыхур щынасыпыфIэр езым и гум дыхьэ Iуэху гуэрым къехъулIэу щелэжьырщ. Дадэ ХьэмытIи насыпыфIэу къэплъытэ хъунущ, сыту жыпIэмэ, ар гупыр зэу-   Iуу зыгъэлэжьэф унафэщIт, колхозхэтхэми, езы мэкъумэш IэнатIэми, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэ псоми я пщIэм хигъахъуэ зэпытт.
  • Куэдым ящIэж Дадэ ХьэмытIэ зы гектарым хуэзэу нартыху центнери 100 гъэ къэс къытрихыфу зэрыщытар. Апхуэдэ зэфIэкIхэр къызэригъэлъэгъуам къэрал дамыгъэ лъапIэхэр къыпэкIуащ.
  • Дадэ ХьэмытIэ и гъащIэмрэ и IуэхущIафэхэмрэ къызыхэщыж тхыгъэ, гукъэкIыж гъэщIэгъуэнхэм щIэджыкIакIуэхэм щыгъуазэ зыщыф-
  • щIыфынущ ди нобэрей газетым напэкIуэцI 12      хъууэ щIыгъу къыдэкIыгъуэ щхьэхуэм.