ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

УнафэщIхэр зэрахъуэкI

2015-03-21

 • Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ министру КъБР-м щыIэ, полицэм и генерал-лейтенант Васильев Сергей и УнафэкIэ Урысей МВД-м Дзэлыкъуэ,  Аруан щIыналъэхэм щиIэ къудамэхэм я унафэщIхэр ягъэуващ.
 •  
 • Нэгъуей Мухьэмэд

 • Тэтрокъуэ Арсен

 • Урысей МВД-м и «Аруан» къудамэм и унафэщI къулыкъур дзыхь хуащIащ полицэм и полковник Нэгъуей Мухьэмэд.
 • Урысей МВД-м Дзэлыкъуэ районым щиIэ къудамэм и унафэщIщ полицэм и полковник Тэтрокъуэ Арсен.
 • *   *   *
 • Нэгъуей Мухьэмэд Хьэбий и къуэр1963 гъэм мэлыжьыхьым и 22-м къалъхуащ. Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ органхэм 1990 гъэ лъандэрэ щолажьэ. Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхь Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и юридическэ факультетыр къиухащ.
 • Тэтрокъуэ Арсен СулътIан и къуэр 1962 гъэм бадзэуэгъуэм и 3-м къалъхуащ. Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ органхэм 1990 гъэ лъандэрэ щолажьэ. Урысей МВД-м и еджапIэ нэхъыщхьэу Ростов дэтыр къиухащ.
 •  
 • Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ министерствэу
 • КъБР-м щыIэм и пресс-IуэхущIапIэ.