ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Урысей Федерацэм ШынагъуэншагъэмкIэ и Советым и Секретарь Патрушев Николай Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым дыгъуасэ зэIущIэ щригъэкIуэкIащ

2015-03-12

 • Абы  и  лэжьыгъэм хэтащ икIи къыщыпсэлъащ КъБР-м  и  Iэтащхьэ КIуэкIуэ  Юрий
 •  Пятигорск щекIуэкIа зэIущIэм щытепсэлъыхьащ лъэпкъ, дин зэхущытыкIэхэр къызэщIэзыгъаплъэ Iуэхугъуэхэр зэфIэувэныр къэмыгъэхъуным, терроризмэмрэ экстремизмэмрэ Кавказ Ищхъэрэм и щIыналъэхэм щыщымыгъэIэным.
 •  
 • Федерацэм и субъектхэм я унафэщIхэм гу лърагъэтащ экстремизмэр щымыгъэIэным хуэунэтIа щIыналъэ программэ хэхахэр зэрыгъэзэщIапхъэм, ахэр къанэ щымыIэу мылъкукIэ къызэгъэпэщэнри хэту.
 • ЗэIущIэм кърихьэлIахэм къыхагъэщащ КИФЩI-м лъэпкъ зэпэщIэувэныгъэхэр нахуэу зэрыщымыIэм, 1990 гъэхэм зэрыщытам хуэдэу. АрщхьэкIэ, Патрушевым зэрыжиIамкIэ, лъэпкъ, дин зэхущытыкIэ ткIийхэр Кавказ Ищхъэрэм и языныкъуэ щIыпIэхэм къыщынащ.
 • УФ-м ШынагъуэншагъэмкIэ и Советым и Секретарым и къэпсэлъэныгъэм къыщыхигъэщащ хамэ къэралхэм щыпсэу я лъэпкъэгъухэм бандэ гупхэм мылъку къызэрыхуаутIыпщ Iэмалхэр нэсу къызэпыуда зэрымыхъуам. ЩIыналъэм щыщыIэ социально-экономикэ Iуэхухэри зэрыгугъуу къонэ. ЩытыкIэр зэIыгъэхьэным хэлъхьэныгъэшхуэ хуещI  эктремист гупсысэм зегъэубгъуныр  и  кIэм  нэсу къызэрызэпамыудам, ар псоми зыщагъэгъуэзэфыну Интернетым и сайтхэм зэрыщыпхагъэкIым.
 • «Дагъыстэн Республикэм и щIыналъэм лъэпкъ зэхущытыкIэхэр щыткIий щIыпIэ зыбжанэ иджыри ущрохьэлIэ. Ставрополь крайм щыхохъуэ кавказ лъэпкъхэмрэ славянхэмрэ ящыщхэр щызэпэщIэувэ Iуэхугъуэхэм. Абы щыгъуэми зэ-            ныкъуэкъуныгъэ къызэрыгуэкIхэр лъабжьэ яхуохъу а щIыпIэм щыпсэухэмрэ къэIэпхъуахэмрэ я лъэпкъ зэпэщIэтыныгъэ гуащIэхэм», – жиIащ Патрушев Николай.
 • «КIэлъыплъыныгъэ ткIийм щIэгъэувапхъэщ террорист гупхэм я лъэныкъуэу зэ-               пэщIэувэныгъэхэм хэтауэ «щIыпIэ лыгъэхэм» къикIыж боевикхэр. Зым и дежкIи щэхукъым Урысейм икIа куэд бандэ зэгухьэныгъэхэм яхэту нобэ хамэ къэралхэм зэрыщызауэр. Хэкум къагъэзэжа иужькIэ абыхэм ди щIыналъэм къыздахьыфынущ террор къыхэщыпыкIам и Iэмалхэр, «Иракымрэ Левантэмрэ я ислъам къэралыгъуэ» зыфIэзыщыжа, ауэ ислъамым пыщIэныгъэ лъэпкъ зыхуимыIэ, гупым къигъэсэбэпхэри яхэту. А псори къэлъытапхэщ оперативнэ-къэлъыхъуэныгъэ Iуэхугъуэхэмрэ лъэпкъ, дин зэхущытыкIэхэр гъэтэмэ-мынымкIэ лэжьыгъэхэмрэ щрагъэкIуэкIкIэ», – иухащ и псалъэр УФ-м ШынагъуэншагъэмкIэ и Советым и Секретарым.
 • ЕтIуанэ Iуэхугъуэу зэIущIэм къыщаIэтащ «Шынагъуэншэ къалэ» аппарат-программэ комплексхэм Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым и щIыналъэхэм зыщегъэужьынымкIэ адэкIэ лэжьыпхъэхэр.
 • А комплексхэр гъэувыныр 2007 гъэм щыщIэдзауэ Урысей Федерацэм и Президентым и унафэкIэ йокIуэкI. НобэкIэ УФ-м щолажьэ «Шынагъуэншэ къалэ» АПК       200-м щIигъу. Жылагъуэ 766-м щыфIадзащ видеокIэлъыплъыныгъэ езыгъэкIуэкI камерэ мини 164-м щIигъу.
 • Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм щылажьэр апхуэдэ комплексу 8 къудейщ. Ингуш, Осетие Ищхъэрэ-Алание республикэхэм «Шынагъуэншэ къалэ» АПК-р щыIэххэкъым. Дагъыстэн, Къэбэрдей-Балъкъэр, Къэрэшей-Шэрджэс, Шэшэн республикэхэм щыгъэувар зырызщ. Федеральнэ щIыналъэм щылажьэр псори Урысейм щыIэ видеокIэлъыплъыныгъэм и камерэхэм я                зы процентым мащIэу                щIигъущ.
 • Федеральнэ округым и щIыналъэ  псоми къыщызэтрагъэувыIащ «Шынагъуэншэ къалэ» щIыпIэ программэхэр гъэзэщIэныр.
 • ЗэIущIэр щекIуэкIым яубзыхуащ абы зыщытепсэлъыхьа Iуэхугъуэхэр зэфIэгъэкIынымкIэ властым и щIыналъэ, щIыпIэ IэнатIэхэм я лэжьыгъэр езыгъэфIэкIуэну Iэмалхэр.
 • Пятигорск щызэхуашэса зэIущIэм хэтащ Урысей Федерацэм и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм щыIэ Меликов Сергей, УФ-м и Следственнэ комитетым и унафэщI Бастрыкин Александр,             УФ-м транспортымкIэ и министр Соколов Максим, Кавказ Ищхъэрэм и                     IуэхухэмкIэ Урысей Федерацэм и министр Кузнецов Лев, КИФЩI-м и субъектхэм я Iэтащхьэхэр, Урысей Федерацэм и Прокуратурэ Нэхъыщхьэм, Урысейм и МВД-м, МЧС-м, Росфинмониторингым, УФ-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ, ЩэнхабзэмкIэ и министерствэхэм я лIыкIуэхэр.
 • Урысей Федерацэм ШынагъуэншагъэмкIэ
 •  и Советым и официальнэ сайтым и материалхэм къызэратамкIэ.