ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Гриппым кIэлъоплъ

2015-02-18

  • КъБР-м и Правительсьвэм и УнафэщIым и къуэдзэ – республикэм узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Шэт Ирмэ пресс-конференц иригъэкIуэкIащ, грипп узыфэм республикэм зэрызыщиубгъум, абы узэрыпэщIэтыным теу-хуауэ.
  •  
  • ЗэIущIэр къыщызэIуихым Шэтым жиIащ УФ-м цIыхухэм я хуитыныгъэмрэ зэпэщыныгъэмрэ кIэлъыплъынымкIэ и къудамэу КъБР-м щыIэм а Iуэхур и нэIэм ткIийуэ зэрыщIэтыр, щытыкIэр махуэ къэс къызэрапщытэр. Абы ипкъ иткIэ, узыфэм зэрызиубгъур къызэралъытэ пщалъэм ди щIыналъэм щыщIигъуакъым.
  • - Грипп узыфэм цIыху куэд зэригъэсымаджэр дунейм и щытыкIэм – махуэхэр хуабэу зэрекIуэкIым – къыхокI, – жиIащ министрым. – Ди щIыналъэм и мызакъуэу, Урысейм и хэгъуэгу куэдми гриппым игъэсымаджэхэр щымащIэкъым. Эпидемиологхэм къызэралъытэмкIэ, апхуэдэ щытыкIэр гъатхэпэм ику пщIондэ щыIэнущ. Арами а узыфэр япкърыту полик-       линикэхэм, сымаджэщхэм кIуэхэм я бжыгъэм, адрей илъэсхэм еплъытмэ, зыкIи зихъуэжакъым. Сымаджэщхэр узыфэм узэрыпэщIэтыну хущхъуэхэмкIэ къызэгъэпэщащ, республикэм и дохутырхэр дэтхэнэми зэрадэIэпыкъун яIэщ. Гриппыр зэуэлIам унэм зыщигъэхъужыну хэмыту, Iэмал имыIэу дохутырым зыхуигъэзэн хуейщ. Шынагъуэр абы нэгъуэщI узыфэ хьэлъэхэр къыдэхъеинкIэ зэрыхъунырщ.
  • АдэкIэ Шэтыр тепсэлъыхьащ республикэм и школхэмрэ сабий садхэмрэ цIыкIухэр зэрекIуалIэр махуэ къэс къызэрапщытэм. А IуэхущIапIэхэм кIуэхэм я бжыгъэр процент 20-кIэ нэхъ мащIэ хъуамэ, узыфэм зрамыгъэубгъун папщIэ махуэ бжыгъэ гуэркIэ зэхуащIыну къыхилъхьащ УФ-м цIыхухэм я хуитыныгъэмрэ зэпэщыныгъэмрэ кIэлъыплъынымкIэ и къудамэу КъБР-м щыIэм. Ауэ абыкIэ унафэ къэзыщтэн хуейр школхэм, сабий садхэм я унафэщIхэмрэ щIыпIэ администрацэм и Iэтащхьэмрэщ.
  • - Дзэлыкъуэ куейм хыхьэ къуажитIым еджапIэхэр махуи 7-кIэ щызэхуащIащ, – жиIащ Шэт Ирмэ. – Иджыпсту Налшык къалэм и еджапIэ, сабий сад зыбжанэ зэрызэхуащIыным теухуауэ псалъэмакъхэр йокIуэкI. ЩытыкIэр ди нэIэм щIэтщ, ар узыфэм зэрызедмыгъэубгъун Iэмалхэм ящыщу аращ. Министрым цIыхухэр къыхуриджащ узыфэм и нэщэнэ гуэр яIэу гу зэрылъатэу дохутырым деж кIуэну, гриппым хьэлъэу зэригъэсымаджэр къызыхэкIыр и чэзум я хущхъуэгъуэ тэмэм зэрамыгъуэтырщ.
  • ЩхьэщэмыщI Изэ.