ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Урысей чемпионатым зыхуагъэхьэзыр

2015-02-06

  • «Акрополь» щэнхабзэ-нэгузегъэужьыпIэ центрым щекIуэкIащ СССР-м спортымкIэ щIыхь зиIэ и мастер, СССР-м щIыхь зиIэ и тренер, самбэмкIэ щэнейрэ дунейпсо чемпион Хьэпай Арамбийрэ абы и гъэсэн, КъБР-м самбэмкIэ и командэ къыхэхам и тренер нэхъыжь Уэщхъун СулътIанрэ зыхэта пресс-конференц.
  •  
  • КъБР-м и командэ къыхэхахэм спорт зыгъэхьэзырыныгъэмкIэ и центрым и унафэщI Жаным Аслъэн зэIущIэр къызэIуихри, боевой самбэмкIэ Урысей чемпионатым зыхуэзыгъэхьэзыр Ставрополь краймрэ Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ я командэ къыхэхахэм зэщIыгъуу зыгъэсэныгъэхэр я центрым зэрыщрагъэкIуэкIым журналистхэр щыгъуазэ ищIащ. Дуней псом щыцIэрыIуэ бэнакIуэ Хьэпай Арамбий абы кърагъэблэгъащ тренер-чэнджэщакIуэу. Къэрал чемпионатыр мазаем и 17-м Красноярск щекIуэкIынущ.
  • - Ди лэжьыгъэр узэщIауэ егъэкIуэкIынымкIэ сыткIи дыкъызэгъэпэщащ: зыгъэсэныгъэхэм папщIэ алыдж-урым бэнэкIэмкIэ, боксымкIэ пэшхэр тхухахащ. Спортсменхэр хьэщIэщым къикIыу СпортымкIэ уардэунэм къэзышэ транспорткIи дыкъызэрагъэпэщащ. Командэ къыхэхахэм я бэнакIуэхэр Урысей чемпионатым сыт и лъэныкъуэкIи хуэщIауэ, екIуу ирихьэлIэн хуейщ. Спортсменхэм яхуэфащэ Iэзагъ яхэлъщ, тренерхэр абыхэм ехъулIэныгъэхэмкIэ щогугъ, – жиIащ Хьэпайм. Абы къыхигъэщащ, самбэм халъхьа зэхъуэкIыныгъэхэм тепщIыхьмэ, лъагапIэхэр зыIэрыбгъэхьэныр икъукIэ зэрыгугъур.
  • Уэщхъун СулътIан зэрыжиIамкIэ, боевой самбэмкIэ Урысей чемпионатым Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIыхьыр щахъумэнущ Мэшхэ Ислъамрэ Рус-тамрэ, Гугу Азэмэт, КIэбышэ Анзор сымэ.
  • УАРДЭ Жансурэт.